โครงการเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(MU – KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium)

ข้อมูลทุน

•   ประชาสัมพันธ์ทุน เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนส่งเสริมความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU-KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ ดาวน์โหลดประกาศ และแบบฟอร์ม]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนส่งเสริมความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU-KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium) พ.ศ. 2564
•   ประชาสัมพันธ์ทุน เรื่อง การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน Fundamental Fund (FF) ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2566
•   ประชาสัมพันธ์ทุน เรื่อง การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน Fundamental Fund (FF) ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2566 ฉบับที่ 2
•   ประชาสัมพันธ์ทุน เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน Fundamental Fund (FF) ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2566
•   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนส่งเสริมความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU-KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium) ประจำปีงบประมาณ 2564
•   ประชาสัมพันธ์ทุน เรื่อง การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน Fundamental Fund (FF) ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2565