จริยธรรมในการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน

นโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล
•   นโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ [ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2560]

Animal Care and Use Protocol
•   ขั้นตอนการขอการรับรองจริยธรรมโครงการที่มีการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
•   MU Application for a Permission of Animal Care and Use: MU – ACU F01 |
•   MU Application for a Permission of Animal Care and Use: MU – ACU F02 (Exemption Review) |
•   MU Application for a Permission of Animal Care and Use: MU – ACU F03 |
•   MU Application for a Permission of Animal Care and Use for Teaching: MU – ACU F05 |

*  ให้ ยกเลิก แบบฟอร์ม MU – Protocol Format: 2nd Edition (June 2016) และ
    ให้ ใช้ แบบฟอร์ม MU – Protocol Format: 3rd Edition (March 2017) เท่านั้น

•   รายงานความก้าวหน้าและแจ้งปิดโครงการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Progress and Annual Report) |

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)