ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย์อาวุโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ให้มีโอกาสได้พัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ถึง ณ ปัจจุบัน มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ “ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น” ดังนี้

ศ.ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม
ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556

ศ.ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์

ศ.ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557

ศ.ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ

ศ.ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ
คณะวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557

ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์

ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
สาขาภาษาศาสตร์

ศ.ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์

ศ.ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559

ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ

ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
สาขาโลหิตวิทยา