รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่

รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่เริ่มมีผลงานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี ที่เป็นที่ประจักษ์ถึงศักยภาพและความทุ่มเท ในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง

ทั้งนี้ ถึง ณ ปัจจุบัน มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ “รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้

รศ.ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์

รศ.ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์
คณะวิทยาศาสตร์
นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2548

ดร.กิติกร จามรดุสิต

ดร.กิติกร จามรดุสิต
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2550
(ผลงานร่วมกับสถาบันอื่น)

ผศ.นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา

ผศ.นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2551
(ผลงานร่วมกับสถาบันอื่น)