รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่าง ๆ ซึ่งผู้ได้รับรางวัล จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และได้รับรางวัลเงินสด

ทั้งนี้ ถึง ณ ปัจจุบัน มีผู้ได้รับ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู ดังนี้

ปีการศึกษา 2518

ศ. ภญ.ฉวี บุนนาค
คณะเภสัชศาสตร์

ปีการศึกษา 2519

ศ. นพ.วิเชียร ดิลกสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2520

ศ. นพ.ประเสริฐ ปาจรีย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2521

ผศ. ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล
คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2522

รศ.ลออ หุตางกูร
คณะพยาบาลศาสตร์

ปีการศึกษา 2523

ศ. นพ.นที รักษ์พลเมือง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2525

รศ. ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ. นพ.ธีระ ลิ่มศิลา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2526

ศ. นพ.ประสงค์ ตู้จินดา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2527

ศ. พญ. ม.ร.ว.จันทร์นิวัทธ์ เกษมสันต์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ. นพ.โชติ พานิชกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2528

รศ. พญ.แฉล้ม วรรธนานุสาร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รศ. ดร.พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ
คณะเภสัชศาสตร์

ปีการศึกษา 2529

รศ. พญ.อนงค์ นนทสุต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปีการศึกษา 2530

ศ. นพ.สมโพธิ พุกกะเวส
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2531

ผศ.สุเทพ จันทร์ผ่อง
คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2532

ศ. พญ.พงษ์จันทร์ หัตถีรัตน์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปีการศึกษา 2533

รศ. นพ.สิทธิ์ เตชะกัมพุช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2534

ศ. พญ.ชนิกา ตู้จินดา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2535

รศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2536

ศ. พญ.อนงค์ เพียรกิจกรรม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2537

รศ. นพ.พูนพิศ อมาตยกุล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปีการศึกษา 2538

รศ.ปราณี ใจอาจ
คณะเภสัชศาสตร์

ปีการศึกษา 2539

ศ. นพ.พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปีการศึกษา 2540

รศ.ผาสุวรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ปีการศึกษา 2541

ศ. พญ.สุมาลี นิมมานนิตย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2543

ศ. พญ.สุภรี สุวรรณจูฑะ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปีการศึกษา 2544

รศ. พญ.อรพรรณ ทองแตง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รศ. ดร.ลีรา กิตติกูล
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ปีการศึกษา 2545

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ยาหยีศรีเฉลิม ศิลปบรรเลง
คณะทันตแพทยศาสตร์

รศ. นพ.ทวี เลาหพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2546

รศ.วันทนีย์ ตระกูลรังสิ
คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2547

ศ. นพ.ธารา ตริตระการ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รศ. ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล
คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2548

ผศ. นพ.เอื้อพงศ์ จตุรธำรง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รศ. ทพญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย์
คณะทันตแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

รศ. พญ.พรพิมล พัวประดิษฐ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปีการศึกษา 2550

ศ. ดร. พญ.นภาธร บานชื่น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2551

ศ. นพ.สุชาย สุนทราภา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2552

ศ.คลินิก ทพญ.จิราภรณ์ ชัยวัฒน์
คณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ. นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2553

รศ. นพ.วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รศ. ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล
คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2554

รศ. ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ
คณะทันตแพทยศาสตร์

รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2555

ผศ. ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์
คณะวิทยาศาสตร์

รศ. ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2556

ศ. ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รศ. ดร. ภกญ.กนกวรรณ ติลกสกุลชัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผศ. ดร. นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท
คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2557

รศ. ดร. นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รศ. นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2558

ศ. ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ศ. ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผศ. ดร. พญ.มยุรี หอมสนิท
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2559

รศ. ทพ.นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์
คณะทันตแพทยศาสตร์

รศ. ดร.จรณิต แก้วกังวาล
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผศ.เกษร ศรีเปารยะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2560

รศ. นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รศ.พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
คณะพยาบาลศาสตร์

ปีการศึกษา 2561

ผศ. ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผศ. พญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รศ. ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ปีการศึกษา 2562

อ. นพ.เอกรินทร์ ภูมิเชฐ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รศ. ดร. นพ.ดร วัฒนกุลพานิชย์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

อ. นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2563

รศ. ดร.อุษาวดี อัศดรวิเศษ
คณะพยาบาลศาสตร์

ศ. น.อ. นพ.อนันต์ โฆษิตเศรษฐ ร.น.
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีการศึกษา 2564

รศ. ดร. พญ.สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา
คณะวิทยาศาสตร์

ผศ. ดร.กนกวรรณ กิตตินิยม
คณะเทคนิคการแพทย์

รศ. ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ปีการศึกษา 2565

ศ.คลินิก พญ.กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

* ปีที่ไม่มีผู้ได้รับรางวัล: ปีการศึกษา 2524, 2542

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save