งานวิจัย นวัตกรรม เกี่ยวกับบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า

ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด
1 การช่วยเลิกบุหรี่ ด้วยวิธีการนวดกดจุดสะท้อนเท้า รศ.ธราดล เก่งการพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์
2 โครงการพัฒนามาตรฐานการประมาณค่าประชากร จากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และดื่มสุรา อ. ดร.ศรัณญา เบญจกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์
3 โครงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ รศ. ดร.อารี จำปากลาย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
4 การศึกษาเบื้องต้นของผลการบอกอายุปอด (เพื่อสร้างแรงจูงใจ) ต่อการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Preliminary Results of Effect of Telling "Lung Age" (on Motivation of) on Smoking Cessation in COPD Patients) นางสาวสมฤทัย ยืนยง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
5 ประสิทธิผลของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ ในผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (Effect of Parental Smoking Cessation to Protect Preschool Children in Daycare Center) พญ.อัจฉราพร แม้นธนาวงศ์สิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
6 การขับเคลื่อนของชุมชน เพื่อบ้านปลอดบุหรี่ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย ร.ต.อ.หญิงพีรยา สุธีรางกูร (นักศึกษาปริญญาเอก)
รศ. ดร.สุนีย์ ละกำปั่น (อาจารย์ที่ปรึกษา)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
7 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 กรณีศึกษารถสาธารณะชนิดแท็กซี่ อ. ดร.ดวงใจ บรรทัพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
8 การศึกษาประสิทธิผลของยาชงหญ้าดอกขาว ในการเลิกบุหรี่ในอาสาสมัครที่สูบบุหรี่ (Study of the Efficacy of Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. Infusion in Smoking Cessation) อ. ดร.อรอุษา ธรรมเสริมสร้าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
9 การติดตามเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบข้ามชาติ ในการแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบของประเทศไทย: กรณีศึกษาบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ รศ. ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
10 การประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากบุหรี่ไฟฟ้า: Economic Cost of e - Cigarette รศ. ดร. ภญ.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ คณะเภสัชศาสตร์
11 สำรวจความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติของสัตวแพทย์ และเจ้าของสัตว์เลี้ยง เกี่ยวกับพิษภัยจากการสูบบุหรี่ พิษภัยจากนิโคตินต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง รศ. ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต คณะพยาบาลศาสตร์
12 โครงการส่วนประกอบไอระเหยบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ และผลกระทบต่อสุขภาพ: E - Liquids and Vapours of e - Cigarette on Health Impacts รศ. ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
13 การสร้างเสริมศักยภาพชุมชนแนวปฏิบัติ เพื่อสร้างความรอบรู้ และป้องกันการสูบบุหรี่ในนักศึกษา: Empowerment Community of Practice Potentice Potential to Create Knowledge and Prevent Smoking for Students ดร.นิภาวรรณ เจริญลักษณ์ คณะศิลปศาสตร์
14 การสำรวจระดับชาติ การใช้บุหรี่ไฟฟ้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเยาวชนไทยในสถานศึกษา: A National School - based Survey of Electronic Cigarettes Use and Associated Factors among Thai Adolescents รศ. ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์
15 กการศึกษาความคุ้มค่า และการเข้าถึงยาเลิกบุหรี่แบบครบวงจร สำหรับผู้ประกันตน: An Economic Evaluation and Accessibility Study and Access of Smoking Cessation Medicine in Insurers ผศ. ดร. ภญ.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
16 ผลของโปรแกรมเลิกบุหรี่ "The Hero No Smoking" ต่อพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล: Effects of "The Hero No Smoking" Program for Quit Smoking Behavior among Smokers in Faculty of Medicine Siriraj Hospital อ.เจษฎา สุวรรณวารี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล