เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัยระดับบริหาร

เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัยระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2564
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

•   วาระการประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัยระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2564

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
•   วาระที่ 1.1 การบริหารโครงการวิจัยประเภททุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยผ่านระบบ MU-RIMs
•   วาระที่ 1.2 การบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับทุน และโครงการร่วมวิจัยกับภาคเอกชน โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  การบริหารจัดการโครงการรับทุนวิจัยภาคเอกชน
  (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดส่งสัญญาประเภทต่างๆเพื่อดาเนินการผ่านกองบริหารงานวิจัยและสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

•   วิดีโอการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัยระดับบริหาร ครั้งที่ 1/2564

เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัยระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2561
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

•   วาระการประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัยระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2561

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
•   วาระที่ 1.1 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579: ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงาน
•   วาระที่ 1.2 การปรับระบบการบริหารจัดการเงินทุนวิจัย
  แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ และขอ Account ผู้ประสานงานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน เพื่อเข้าใช้งานระบบ NRMS ของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   วาระที่ 1.3 ประกาศการสนับสนุนทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย โครงการสนับสนุนกลุ่มวิจัยหลายรุ่น และสหสาขา (Multi – generation Researchers and Multidisciplinary)
•   วาระที่ 1.4 การจัดตั้งสำนักงานการธำรงมาตรฐานจรรณยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย (Office of Research Integrity and Compliance: ORIC)
•   วาระที่ 1.5 สถานะการพิจารณาโครงการจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2562
•   วาระที่ 1.6 ความคืบหน้าสถานะการดำเนินการตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การมอบอำนาจการดำเนินการด้านการคลังและพัสดุ
แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัยมหิดล
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
•   วาระที่ 2.1 การจัดทำข้อมูล Research Highlight บนเว็บไซต์กองบริหารงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยเด่น สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์
•   วาระที่ 2.2 โครงการจัดตั้งหน่วยงาน MU Research Global Challenge (Research Intelligence) และการจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะด้าน (MU Multidisciplinary Research Center)
วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ
•   วาระที่ 3.1 การให้คำนิยามตามประกาศ หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ฯ ของกรมบัญชีกลาง ในข้อที่ 3 และ 4
•   วาระที่ 3.2 การดำเนินการโครงการ EECI ของสวทช.

รายงานการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัยระดับบริหาร ครั้งที่ 1/2561

เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัยระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
•   วาระที่ 1.1 นโยบายและทิศทางการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   วาระที่ 1.2 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัย ตามแนวทางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล
•   วาระที่ 1.3 ประชาสัมพันธ์ประกาศทุน Newton Fund, Global Challenges Research Fund (GCRF), Fleming Fund and Ross Fund
    Key UK Funding Programmes for Researchers in Thailand
•   วาระที่ 1.4 Web Application เพื่อจัดการข้อมูลของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
•   วาระที่ 1.5 ความก้าวหน้าการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
•   วาระที่ 1.6 งบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากสำนักงบประมาณปี 2560, 2561
•   วาระที่ 1.7 รายละเอียดประกาศทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ และโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
•   วาระที่ 2.1 การดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2562
    การจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 2562
   การจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 2562
วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ
•   วาระที่ 3.1 การแบ่งภารกิจงานกองบริหารงานวิจัย และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
•   วาระที่ 3.2 การตรวจสอบข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนรายไตรมาส และการให้ข้อมูลผลงานวิจัยเด่นของส่วนงาน เพื่อปรับเว็บไซต์ และทำรายงานประจำปี

เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัยระดับบริหาร ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

•   วาระที่ 1: ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลตามนโยบายรัฐบาล (ไทยแลนด์ 4.0) และกลุ่มประชารัฐ 5
•   วาระที่ 2: MU Public – Private – Partnership Task Force
•   วาระที่ 3: สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม บทบาทหน้าที่ของสถาบัน
•   วาระที่ 4: การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   วาระที่ 5: การดำเนินงานของศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
•   วาระที่ 6: ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility
•   วาระที่ 7: การเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ ปี 2561
•   วาระที่ 8: แนวปฏิบัติในเรื่องการวิจัยไปสู่นวัตกรรม
•   วาระที่ 9: ความก้าวหน้าการดำเนินงานจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
•   วาระที่ 10: ระบบการจัดการห้องปฏิบัติการ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ และ Pilot Plant
วาระที่ 10.1: มาตรฐานห้องปฏิบัตการด้าน Safety และ COSHEM
วาระที่ 10.2: มาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ
วาระที่ 10.3: มาตรฐาน GLP, GMP, ISO และอื่น ๆ ใน Pilot Facilities
•    วาระที่ 11: Infrastructure Building ด้านการวิจัยไปสู่นวัตกรรม
•    วาระที่ 12: การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณโครงการวิจัย
•    วาระที่ 13: การปรับปรุง “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2551”
•    วาระที่ 14: เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 14.1: สรุปสาระสำคัญ การประชุมขยายผลโครงการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส
วาระที่ 14.2: (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนริเริ่มงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน (Pre – seed Fund)

เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัยระดับบริหาร ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

•   วาระที่ 1 – 4
•   วาระที่ 5: พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และวิธีการดำเนินงาน
•   วาระที่ 6: พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และวิธีการดำเนินงาน
•   วาระที่ 8 – 9: โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) และโครงการการเผยแพร่การนำผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์และองค์ความรู้
•   วาระที่ 10: การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย (University Business Incubator: UBI)
•   วาระที่ 11: การรับจ้างวิจัยและเทคโนโลยี และสิทธิทางภาษี

เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัยระดับบริหาร ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

•   การประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัยระดับบริหาร โดย ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
•   Human Subject Protection System in Mahidol University โดย ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ
•   สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล โดย MITI
•   ความรู้ทั่วไปด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดย MITI

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save