รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

กลุ่มที่ 1 : Liquid Chromatography   

•   ชุดเครื่องวิเคราะห์มวลโมเลกุลของสารชนิดของเหลว (HPLC)
•   ชุดเครื่องมือแยกสารแบบโครมาโตกราฟี (UPLC)
•   ชุดเครื่องวิเคราะห์มวลโมเลกุลของสารชนิดของเหลว (HPLC)
•   ชุดเครื่องแยกสารแบบโครมาโตกราฟีชนิดของเหลว (UHPLC)
•   เครื่องวิเคราะห์แยกสารด้วยแรงดันสูงและตรวจวัดมวลโมเลกุลที่มี ความไวและความจำเพาะสูง
•   เครื่องวิเคราะห์สารด้วยแรงดันสูงและตรวจมวลโมเลกุลด้วยเทคนิคทริปเปิลคลอดดรูโพล
•   เครื่องแยกสารอย่างรวดเร็วและวิเคราะห์มวล (LC/MS/MS Q-TOF)
•   เครื่องแยกสารและทำให้สารอินทรีย์บริสุทธิ์แบบอัตโนมัติ

กลุ่มที่ 2 : Gas Chromatography   

•   เครื่องมือวิเคราะห์แยกมวลสารสถานะแก๊ส (GC)
•   เครื่องมือวิเคราะห์แยกมวลสารสถานะแก๊สแมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC/MS)
•   เครื่องมือวิเคราะห์แยกมวลสารสถานะแก๊สแมสสเปคโตรมิเตอร์แบบทริเพิลควอด (Gas chromatography – Mass spectrometer triple quadrupole)

กลุ่มที่ 3 : Spectrometer   

•   เครื่องวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชั่นทางเคมีด้วยปรากฏการณ์รามาน ชนิดติดกล้องจุลทรรศน์ (Raman Microscope)
•   เครื่องวัดปริมาณสารโดยอาศัยค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)
•   เครื่องตรวจวัดปริมาณสารแบบดูดกลืนแสง (Spectrofluorometer)
•   เครื่องวัดปริมาณสารโดยอาศัยค่าการดูดกลืนแสง ชนิดหยดนาโน (Nanodrop Spectrophotometer)
•   เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ (Nuclear Magnetic Resonance Spectromere, NMR)
•   เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักแบบเปลวไฟ (Flame Atomic Absorption Spectrometry)
•   เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักแบบกระแสไฟฟ้า (Flame Atomic Absorption Spectrometry; FAAS)
•   เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักแบบแกรไฟต์ (Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry; GFAAS)
•   เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักแบบพลาสมา (ICP – MS)
•   เครื่องเซอร์คูลาร์ไดโครอิก (Circular Dichroism Spectrometer)
•   เครื่องวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชั่นทางเคมีด้วยช่วงคลื่นอิฟราเรด (FTIR Spectrometer)
•   เครื่องวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชั่นทางเคมีด้วยช่วงคลื่นอิฟราเรด ชนิดติดกล้อง (FTIR Microscope Spectrometer)
•   เครื่องวัดขนาดอนุภาคนาโน (Nanosizer)
•   เครื่องวัดขนาดอนุภาคไมโครเมตร (Microparticle Analyzer)

กลุ่มที่ 4 : Bioscience Instrument   

•   เครื่องอ่านเพลทที่ใช้สำหรับวัดแสง สี และฟลูออเรสเซนส์ (Microplate Reader)
•   เครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนและเรืองแสงในไมโครเพลท (UV – Vis and Fluorescence Microplate Reader)
•   เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (Microplate Reader)
•   ชุดเครื่องวิเคราะห์ภาพ (Image Analyzer)
•   เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล ด้วยแสงฟลูออเรสเซนต์และเคมีลูมิเนสเซนส์ (Gel Documentation)
•   เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer : Analyzer)
•   เครื่องวิเคราะห์ปริมาณและแยกเก็บเซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow cytometer : Cell Sorter)
•   เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ (Thermocycler)
•   เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอสภาวะจริง (Real – time PCR)
•   เครื่องตรวจหาลำดับสารพันธุกรรมความไวสูง (Nextgeneration Sequencer)
•   เครื่องตรวจหาลำดับสารพันธุกรรม (Nextgeneration Sequencer)
•   เครื่องวิเคราะห์ขนาดชิ้นส่วนสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (Fragment Analyzer)
•   เครื่องวิเคราะห์ดีเอ็นเอ ด้วยเทคนิคมัลดิทอฟ (MassARRAY)
•   เครื่องวิเคราะห์ความสามารถในการเกาะเกี่ยวโมเลกุล (Biomolecular Interaction Analyzer)
•   เครื่องวิเคราะห์แยกโปรตีนจากขนาดโมเลกุล ด้วยกระแสไฟฟ้า (Automated Western Blot)
•   เครื่องวิเคราะห์การตอบสนองภูมิคุ้มกัน (ELISpot)
•   เครื่องวิเคราะห์รูปแบบการแสดงออกของโปรตีนและเมตาโบไลท์ในตัวอย่าง ด้วยเทคนิคทางโปรตีโอมิกส์ (MALDI – TOF/TOF Mass Spectrometer)
•   ชุดเครื่องมือ เพื่อการถ่ายภาพและวิเคราะห์โมเลกุลในชิ้นตัวอย่าง ด้วยเทคนิค MALDI Imaging
•   เครื่องตรวจหาชนิดและมวลของสารประกอบ โดยการวิเคราะห์โดยตรงจากสารตัวอย่าง

กลุ่มที่ 5 : Sample Preparation   

•   เครื่องปั่นแยกสารชนิดความเร็วสูง (High Speed Centrifugation)
•   เครื่องปั่นแยกสารชนิดความเร็วสูงสุด (Ultra Speed Centrifugation)
•   เครื่องปั่นแยกสารชนิดความเร็วสูงมาก (Superspeed Centrifuge)
•   Bench – Top Centrifuge
•   เครื่องระเหิดแห้งด้วยระบบสุญญากาศ (Freeze Dryer)
•   เครื่องกลั่นระเหยแห้งแบบหมุน (Rotary Evaporator)
•   อ่างน้ำร้อน (Water Bath)
•   ตู้อบแห้งเครื่องแก้ว (Oven)
•   เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) [HIRAYAMA : Model HVA-50]
•   เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) [HIRAYAMA : Model HVA-110]
•   เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง
•   เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง
•   เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า 6 ตำแหน่ง
•   เครื่องกำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหัวโพรบ (High Intensity Ultrasonic Processor)
•   เครื่องล้างความถี่สูง (Ultrasonic Bath)
•   เครื่องเขย่าหลอดทดลอง (Vortex Mixer)
•   เตาความร้อน (Hot Plate)
•   ตู้ดูดความชื้น (Desiccator Cabinet)
•   เครื่องปั่นบดผสมอาหาร (Blender)
•   ชุดเครื่องสกัดสารด้วยระบบผ่านเฟสของแข็งและอุปกรณ์ (Manifold)
•   ชุดเครื่องเขย่าสารสำหรับตัวอย่างที่สกัดด้วยเทคนิค (Quechers)
•   เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง (Cryostat)

กลุ่มที่ 6 : Light and Fluorescence Microscope   

•   กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา (Compound Microscope)
•   กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์แบบกลับหัว (Fluorescence Inverted Microscope)
•   กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ แบบฟลูออเรสเซนต์และดิจิตอล (Light and Fluorescence Stereomicroscope)
•   กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับ (Inverted Microscope)
•   เครื่องตัดเซลล์และเนื้อเยื่อด้วยเลเซอร์ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (Laser Microdissection Microscope)
•   กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับรายละเอียดสูง (High – resolution inverted Microscope)

กลุ่มที่ 7 : Electron Microscope   

•   กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope)
•   กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ชนิดฟิลด์อีมิสชั่น (Field Emission Scanning Electron Microscope)

กลุ่มที่ 8 : X – Ray Based Instrument   

•   เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X – ray Diffractometer : XRD)
•   เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ ชนิดตั้งโต๊ะ (Benchtop X – ray Diffractometer : XRD)
•   เครื่องวิเคราะห์การเรืองของรังสีเอกซ์ แบบกระจายความยาวคลื่น (Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence : WDXRF)
•   เครื่องวิเคราะห์การเรืองของรังสีเอกซ์ แบบกระจายพลังงาน (X – ray Fluorescence Microscope : Micro – XRF)

กลุ่มที่ 9 : Thermal Analysis Instrument   

•   เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงพลังงานและปริมาณ (Simultaneous Thermal Analyzer : STA)
•   เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางความร้อน (Differential Scanning Calorimeter : DSC)

กลุ่มที่ 10 : Surface Analysis Instrument   

•   เครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle : OCA)
•   เครื่องวัดแรงตึงผิว (Tensiometer)

กลุ่มที่ 11 : Freezer   

•   ตู้แช่แข็ง -80o [Thermo Fisher Scientific : Model 8607]
•   ตู้แช่แข็ง -80o [Thermo Fisher Scientific : Model 709]
•   ตู้แช่แข็ง -40o
•   ตู้แช่แข็ง -20o
•   ตู้เย็น 13 – 14 Q
•   เครื่องทำน้ำแข็งละเอียด

กลุ่มที่ 12 : Water Purification System   

•   ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ 3 ระดับ (Water Purifying System)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save