ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

•   ผลงานสิทธิบัตร
•   ผลงานอนุสิทธิบัตร
•   ผลงานลิขสิทธิ์

ปีงบประมาณ จำนวนผลงาน
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ รวม
2544 1 1 0 2
2545 2 2 0 4
2546 1 4 11 16
2547 0 3 8 11
2548 1 5 13 19
2549 3 7 50 60
2550 4 23 19 46
2551 2 15 32 49
2552 3 13 17 33
2553 2 12 28 42
2554 3 30 27 60
2555 3 19 49 71
2556 2 15 18 35
2557 0 7 35 42
2558 2 19 141 162
2559 4 16 796 816
2560 5 16 58 79
2561 8 8 209 225
2562 3 6 48 56
2563 4 10 80 94
รวม 53 231 1,639 1,923

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

  • สิทธิบัตร
  • อนุสิทธิบัตร
  • ลิขสิทธิ์