โครงการเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(MU – PSU Interdisciplinary Research Consortium)