จริยธรรมการวิจัยในคน

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล

มาตารฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.) [สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ]

มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.) [สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ]