รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เป็นอีกรางวัลหนึ่งของรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ที่จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2528 เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานดีเด่น และได้อุทิศตนดำเนินการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์

โดยนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จะต้องเป็นนักวิจัยไทยซึ่งได้อุทิศตนให้แก่การวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ในกลุ่มวิชาการหรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่มและเป็นผลงานวิจัยที่ทำสะสมกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้น ๆ โดยผลงานวิจัยสร้างคุณูปการต่อวงวิชาการ ประเทศชาติ และประชาชน สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่นได้

ทั้งนี้ ถึง ณ ปัจจุบัน มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ “รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ” ดังนี้

ศ.เกียรติคุณ นพ.อารี วัลยะเสวี

ศ.เกียรติคุณ นพ.อารี วัลยะเสวี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2529
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้

ศ. ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
คณะวิทยาศาสตร์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2529
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2531
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2534
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

ศ.เกียรติคุณ พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2535
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพร เกิดสว่าง

ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพร เกิดสว่าง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2536
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ

ศ.ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2538
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา

ศ. ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2539
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2539
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี

ศ. ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี
คณะวิทยาศาสตร์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2541
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

ศ.ดร.นพ.วิชัย ตันไพจิตร

ศ. ดร. นพ.วิชัย ตันไพจิตร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2543
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.ดร.วิชัย บุญแสง

ศ. ดร.วิชัย บุญแสง
คณะวิทยาศาสตร์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2543
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ศ.พญ.ถนอมศรี ศรีชัยกุล

ศ. พญ.ถนอมศรี ศรีชัยกุล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2544
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

ศ. ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2546
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

รศ.ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์

ศ. ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2547
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล

ศ. ดร.วิชัย ริ้วตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2548
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม
คณะวิทยาศาสตร์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2549
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์

ศ. ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2549
สาขาปรัชญา

นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์

นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ

ศ. นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2551
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.ดร.มนัส พรหมโคตร

ศ. ดร.มนัส พรหมโคตร
คณะวิทยาศาสตร์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2551
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ศ.นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด

นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

ศ. ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
คณะเทคนิคการแพทย์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน

ศ. ดร.ประเสริฐ โศภน
คณะวิทยาศาสตร์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์

ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554
สาขาสังคมวิทยา

ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น

ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
คณะวิทยาศาสตร์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์

ศ. ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555
สาขาปรัชญา

ศ.ดร.ทิมโมที เฟลเกล

Prof. Dr.Timothy William Flegel
คณะวิทยาศาสตร์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ศ.ดร.ภญ.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์

ศ. ดร. ภญ.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ศ.พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม

ศ. พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์

ศ. ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง

ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์

ศ. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม รามสูต
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รุฟโฟโล

ศ.พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล
คณะวิทยาศาสตร์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

SOMNUEK-S

ศ. นพ.สมนึก สังฆานุภาพ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

MALLIKA-I

ศ. ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์
เวชศาสตร์เขตร้อน
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

KAVI-R

ศ.เกียรติคุณ ดร.กวี รัตนบรรณางกูร
คณะวิทยาศาสตร์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช