รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเลิศ

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่าง ๆ ซึ่งผู้ได้รับรางวัล จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และได้รับรางวัลเงินสด

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเลิศ เป็นรางวัลที่ให้แก่บุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานดี อย่างน้อย 4 ใน 5 สาขา ดังนี้
(1) การวิจัย (2) การแต่งตำรา (3) การประดิษฐ์และนวัตกรรม (4) การบริการ (5) ความเป็นครู

ทั้งนี้ ถึง ณ ปัจจุบัน มีผู้ได้รับ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเลิศ ดังนี้

ปีการศึกษา 2518

ตระหนักจิต หริณสุต

ศ. พญ. คุณหญิงตระหนักจิต หริณสุต
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ปีการศึกษา 2521

สิรินทร์ พิบูลนิยม

ศ. ดร.สิรินทร์ พิบูลนิยม
คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2529

ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

ศ. พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปีการศึกษา 2533

อมเรศ ภูมิรัตน

ศ. ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2550

สัญญา สุขพณิชนันท์

ศ. นพ.สัญญา สุขพณิชนันท์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การวิจัย เรื่อง
•   Malignant Lymphoma in Thailand. Changes in the Frequency of Malignant Lymphoma Determined from a Histopathologic and Immunophenotypic Analysis 425 Cases at Siriraj Hospital.
•   Analysis of 1,983 Cases of Malignant Lymphoma in Thailand According to the WHO Classification. Hum Pathol.
•   Gastrointestinal Lymphoma in Thailand: A Clinicopathologic Analysis of 120 Cases at Siriraj Hospital According to WHO Classification.
•   Intravascular lymphomatosis: An analysis of 20 Cases in Thailand and a Review of the Literature.
•   Pitfalls in Classifying Lymphomas.
ตำรา เรื่อง
•   Lymphoma: การวินิจฉัย และความรู้ทางโลหิตพยาธิวิทยา (Diagnosis and Knowledge in Hematopathology)