ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1
November 29, 2023
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2567
December 7, 2023

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์ ที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ออกสู่วงการนักประดิษฐ์
ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จากการเรียนรู้ การร่วมสร้างสรรค์
และพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากนักประดิษฐ์มืออาชีพสู่การเป็นนวัตกรรมและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

โครงการทุนที่เปิดรับสมัครขอรับทุน เป็นทุนที่มีกำหนดระยะเวลาทุนละ 12 เดือน ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 2 ลักษณะ ดังนี้
1. เป็นทุนเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่พร้อมใช้หรือพร้อมออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ
เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีต้นแบบอยู่แล้ว มิใช่ การเริ่มต้นทำวิจัยใหม่ และ มิใช่ การขอทุนเพื่อทำมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์
โดยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือหรือกลไกแห่งการเรียนรู้ ถ่ายทอดเพื่อก่อให้เกิดการสร้าง (ทีม) นักประดิษฐ์
2. เป็นทุนเพื่อสร้างให้เกิด (ทีม) นักประดิษฐ์ หรือพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์ ใน 2 รุ่น ดังนี้
2.1 นักประดิษฐ์รุ่นกลาง : เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนานักประดิษฐ์ไทยในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา
2.2 นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ : เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนานักประดิษฐ์ไทยในระดับมัธยมศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ฟอร์มข้อเสนอประเภทกิจกรรม.docx
ฟอร์มข้อเสนอประเภทกิจกรรม.pdf
แผนในการพัฒนาทักษะนักวิจัยในโครงการ.docx

ผู้ที่ประสงค์ขอทุนวิจัย ศึกษารายละเอียด เงื่อนไข ระเบียบปฏิบัติ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและลงทะเบียนได้ที่
https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11784