การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

CAPT-ANNOUNCE-2567

•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการสนับสนุนค่าจัดเตรียมต้นฉบับ ค่าตีพิมพ์ และเงินรางวัล สำหรับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2567 [ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการสนับสนุนค่าจัดเตรียมต้นฉบับ ค่าตีพิมพ์ และเงินรางวัล สำหรับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 [ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567]
•   Mahidol University Announcement on Criteria and Rates for Granting of Manuscript Preparing Fees, Article Processing Charges, and Reward for Publication of Article in an International-level Journal, B.E. 2567 (2024) [Announced on 28th February B.E. 2567 (A.D. 2024)]
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าจัดเตรียมต้นฉบับ (Manuscript) ค่าตีพิมพ์ (Article Processing Charge) และเงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2566 [ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566] (ยกเลิก)

INFO-SJR_THUM

•   วิธีการตรวจสอบค่า Quartiles และอันดับ Top 10 และ Top 1 ของวารสาร จาก Scimago Journal & Country Rank
อ้างอิงข้อมูลตาม ค่า SJR ปี 2023 : ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2567
  https://www.scimagojr.com

การยื่นขอรับเงินสนับสนุน