รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเลิศ

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่าง ๆ ซึ่งผู้ได้รับรางวัล จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และได้รับรางวัลเงินสด

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเลิศ เป็นรางวัลที่ให้แก่บุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานดี อย่างน้อย 4 ใน 5 สาขา ดังนี้
(1) การวิจัย (2) การแต่งตำรา (3) การประดิษฐ์และนวัตกรรม (4) การบริการ (5) ความเป็นครู

ทั้งนี้ ถึง ณ ปัจจุบัน มีผู้ได้รับ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเลิศ ดังนี้

ปีการศึกษา 2518

ตระหนักจิต หริณสุต

ศ.พญ.คุณหญิงตระหนักจิต หริณสุต
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ปีการศึกษา 2521

สิรินทร์ พิบูลนิยม

ศ.ดร.สิรินทร์ พิบูลนิยม
คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2529

ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

ศ.พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปีการศึกษา 2533

อมเรศ ภูมิรัตน

ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2550

สัญญา สุขพณิชนันท์

ศ.นพ.สัญญา สุขพณิชนันท์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล