การดูแลสุขภาพทางไกล สำหรับการล้างไตทางช่องท้อง : การพัฒนา และทดสอบประสิทธิผลของระบบ เพื่อการเพิ่มผลลัพธ์ทางสุขภาพ ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
October 24, 2019
ชุดทดสอบโรคเมลิออยโดสิสอย่างรวดเร็วด้วยวิธีอิมมิวโนโครมาโตกราฟฟี
October 24, 2019

In vitro synergistic antibacterial activity of the essential oil from Zingiber cassumunar Roxb against extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii strains

In vitro synergistic antibacterial activity of the essential oil from Zingiber cassumunar Roxb against extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii strains

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัย :

In vitro synergistic antibacterial activity of the essential oil from Zingiber cassumunar Roxb against extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii strains

ผู้วิจัย :

อ.ดร.วงศ์วรุตม์ บุญญานุโกมล

เชื้อแบคทีเรีย Acinetobacter baumannii (AB) เป็นกลุ่มแบคทีเรียอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดปัญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาล และมีอัตราการดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่สูงมากในขณะนี้ การค้นหาสารสกัดธรรมชาติกลุ่มใหม่ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อชนิดนี้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากไพล ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรไทยที่ค่อนข้างมีความปลอดภัยมาทดสอบกับเชื้อ AB สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะแบบหลายตัว (MDR – AB) จากการทดสอบพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากไพล มีฤทธิ์ยับยั้ง และทำลายเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ ซึ่งสามารถออกฤทธิ์ทำลายเชื้อได้สมบูรณ์ภายในเวลา 1 ชั่วโมง สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่าง คือ น้ำมันหอมระเหยจากไพล มีฤทธิ์เสริมการทำงานร่วมกับยาปฏิชีวนะบางกลุ่ม เช่น aminoglycosides, fluoroquinolones, tetracyclines, และ folate pathway inhibitors ดังนั้น ฤทธิ์เสริมการทำงานร่วมกับยาปฏิชีวนะ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะนำไปศึกษาต่อยอด เพื่อลดปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา รวมทั้งลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาปฏิชีวนะในอนาคต

การเผยแพร่ผลงาน : Journal of Infection and Public Health, 2017; 10(5): 586-592.

การติดต่อ :
อ.ดร.วงศ์วรุตม์ บุญญานุโกมล
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
wongwarut.boo@mahidol.edu