กระบวนการสังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจลต้นทุนต่ำ ด้วยการทำแห้งที่ความดันบรรยากาศ
August 7, 2018
การเพิ่มความเป็นพิษของเจมไซทาบีน ด้วยนาโนพาร์ทิเคิลของกรดไฮยาลูโรนิก ที่เชื่อมต่อกับเคอร์คูมินที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อเป้าหมาย CD44 เพื่อรักษามะเร็งตับอ่อน
August 7, 2018

กิจกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา

โครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต : กิจกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัย :

กิจกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ผู้วิจัย :

อ.ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี

งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากิจกรรมเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ สื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม และคณะครูที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดระยะเวลาขอโครงการ ได้มีการพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาจำนวน 10 เรื่อง ที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีความเชื่อมโยงต่อชีวิตประจำวัน และบูรณาการกับสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมดังกล่าวได้มีการนำไปทดลองปฏิบัติจริงกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งพบว่าสามารถพัฒนาความเข้าใจเชิงหลักการ และทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นได้มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของคณะครูจากกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส จังหวัดนครปฐม ซึ่งช่วยพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และการร่วมมือในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

IL_2561-02-02
IL_2561-02-01
IL_2561-02-03
IL_2561-02-04
IL_2561-02-05
IL_2561-02-06
IL_2561-02-07
IL_2561-02-08
IL_2561-02-09

การติดต่อ :
อ.ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล