แผนปฏิบัติการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

จากสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  ประเทศไทยมีสภาวะแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงและการแปรปรวนของภูมิอากาศ ความไม่สมดุลของระบบนิเวศน์ในแต่ละสถานการณ์ภูมิภาคต่าง ตลอดจนการกระทำของมุนษย์ ทำให้ประเทศไทยเกิดภัยบัติที่มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ หรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ อันตรายที่เกิดจากสารเคมีที่มีการพัฒนาจากน้ำมือของมนุษย์ และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมต่าง ๆที่ส่งผลกระทบให้เกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างมาก

ดังนั้น  เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจน เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินสามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
 2. เพื่อป้องกันความเสียหาย/ลดความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินและควบคุมผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการ
 3. เพื่อรวบรวมแผนป้องกันภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีอยู่ของพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และเพื่อสะดวกต่อการทบทวน เพื่อปรับปรุงแผนสำรองฉุกเฉินให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอตลอดจนมีความเชื่อมโยงของระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่อการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 4. เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และบุคลากร รวมทั้งลดผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
 5. เพื่อสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
 6. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร เกิดความตระหนัก และมีความพร้อมสามารถระงับเหตุ รวมทั้งช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
 7. เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมใช้งาน
 8. เพื่อให้ระบบการจัดการกระบวนการทำของงานของมหาวิทยาลัยาดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
แผนปฏิบัติการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

แผนฉุกเฉินฉบับนี้ เป็นแผนฉุกเฉินที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ครอบคลุมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดังนี้

 1. กรณีป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน      (งานออกแบบและผังแม่บท)
 2. กรณีการเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินในพื้นที่วิทยาเขตศาลายา (งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร)
 3. กรณีไฟฟ้าขัดข้อง  (งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร)
 4. กรณีน้ำประปาขัดข้อง (งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร)
 5. กรณีเกิดเหตุไฟฟ้าแรงสูงจาก “วาตภัย” (งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร)
 6. กรณีเกิดเหตุ “วาตภัย” (งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม)
 7. กรณีการจัดกิจกรรมทางการเมืองสำหรับอาคารมหิดลสิทธาคาร (อาคารมหิดลสิทธาคาร)
 8. กรณีการจัดกิจกรรมทางการเมืองพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย (งานจราจรและความปลอดภัย)
 9. กรณีการเกิดเพลิงไหม้ (งานจราจรและความปลอดภัย)
 10. กรณี Active Shooter (เหตุกราดยิง) (งานจราจรและความปลอดภัย)

แผนบริหารจัดการความต่อเนื่อง (BCP)