มาตรการส่งเสริมธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล

ความเป็นมาและความสำคัญ

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยวางแนวทางการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 มหาวิทยาลัยจะต้องมีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) อยู่ในระดับสูง โดยระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) จะต้องได้ 85 คะแนนขึ้นไป และระยะที่ 2 เป็นต้นไป (พ.ศ. 2566 - 2580) จะต้องได้ 95 คะแนนขึ้นไป ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยจะต้องมีธรรมาภิบาลอย่างทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย โดยส่วนงานต่าง ๆ จะต้องริเริ่มดำเนินงานเกี่ยวกับระบบธรรมาภิบาลแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระยะที่ 3 - 4 (พ.ศ. 2571 - 2580) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 กอปรกับสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ 567 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยนำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มาเป็นเครื่องมือในการวางระบบธรรมาภิบาลของส่วนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4.2 ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลเพื่อมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับสูง

ระยะ 5 ปี

(2561 – 2565)

ระยะ 10 ปี

(2566 – 2570)

ระยะ 15 ปี

(2571 – 2575)

ระยะ 20 ปี

(2576 – 2580)

A

(85 คะแนน)

AA

(95 คะแนน)

AA

(95 คะแนน)

AA

(95 คะแนน)

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 ร้อยละของส่วนงานที่มีระบบธรรมาภิบาล

ระยะ 5 ปี

(2561 – 2565)

ระยะ 10 ปี

(2566 – 2570)

ระยะ 15 ปี

(2571 – 2575)

ระยะ 20 ปี

(2576 – 2580)

80 90 100

100

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4.2 

สถานะความคืบหน้าในการพัฒนาส่วนงานตามหลักธรรมาภิบาล

2561 (ร้อยละ 67)
2562 (ร้อยละ 75)
2563 (ร้อยละ 84)
2564 (ร้อยละ 87)
2565 (ร้อยละ 100)