มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ University of Wisconsin at Green Bay
29/10/2019
กิจกรรม HAPPY HALLOWEEN PARTY 2019
30/10/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นางสาวอุศณา พีรานนท์ รองอธิบดีกรมอาเซียน รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัย นางสาวปฤณัต อภิรัตน์ ผู้อำนวยการกองกองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน ดร. ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร รองคณบดีงานวิจัยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้อง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue) ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประสานงานและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและประชาคมอาเซียน โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ การดำเนินการสร้างความเชื่อมโยงโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ ส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้าผ่านระบบการค้าพหุภาคี เป็นต้น