มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน “Mahidol University International Night 2019”
25/10/2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา
30/10/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ University of Wisconsin at Green Bay

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ Dr. Michael Alexander, Provost and Vice Chancellor for Academic Affairs และ Mr. Blent Blahnik, Director of International Education จาก University of Wisconsin at Green Bay ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในโอกาสนี้ ได้มีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในหลากหลายสาขาวิชา เช่น สาขาวิศวกรรม (Engineering) สาขาพยาบาล (Nursing) สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental Studies) และสาขาวิทยาศาสตร์ (Cognitive Sciences) ณ ห้อง OSM 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา