การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น แห่งชาติ ปขมท.

  ประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566

  ระเบียบที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. พ.ศ. 2565

  หนังสือเวียนแจ้งส่วนงาน เรื่อง พิจารณาเสนอรายชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับยกย่องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566

  แบบเสนอรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566  MS Word  

  แบบเสนอประวัติและผลงาน ในการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566  


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอันติมา เพ็ชร์ทอง โทรศัพท์ : 0 2849 6286 อีเมล : ultima.pet@mahidol.ac.th