โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 5 (Head of Department Development Program: MU-HDP#5)
03/04/2020
โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 19 (MU-EDP#19)
26/06/2020

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลตัวชี้วัด 4.11

แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตัวชี้วัดที่ 4.11 ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents