งดรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18/06/2020

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลตัวชี้วัด 4.11

แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตัวชี้วัดที่ 4.11 ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents

Page views: 78