แบบสำรวจลูกหนี้ กยศ. ที่ยังไม่ได้หักเงินผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือน
02/04/2020
งดรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18/06/2020

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 5 (Head of Department Development Program: MU-HDP#5)

“โครการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 5 (MU-HDP#5) “
ปิดรับสมัครวันที่ 4 พ.ค. 2563
อบรมระหว่างวันที่ 1- 23 มิ.ย63
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
**ทั้งนี้ผู้สมัครร่วมโครงการฯ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด