เอกสารประกอบการบรรยาย HR Network & HR Policy ครั้งที่ 1/2560
31/10/2016
โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 15 (MU-EDP#15)
01/11/2016

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 15 (MU-EDP#15)

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง เป็นหลักสูตร/โครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งบริหารในอนาคต ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ถูกต้องในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีค่านิยมและจริยธรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารงานให้สอดคล้องตามนโยบาย และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมครอบคลุมกลุ่มวิชา ดังนี้
การบริหารตนเอง
การบริหารองค์กรและภาวะผู้นำ
นวัตกรรมการจัดการ
การจัดการทุนในภาวการณ์แข่งขัน

เข้าสู่เว็บไซต์ MU-EDP รุ่นที่ 15