20/07/2016

Prince Mahidol Hall

มหิดลสิทธาคาร (Prince Mahidol Hall) แนวความคิดในการออกแบบอาคาร แนวคิดหลักคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบอาคารในด้านสถาปัตยกรรม บริบทโดยรอบ และความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการบูรณาการนวัตกรรมทางด้านการออกแบบโครงสร้าง ระบบอาคาร และการประหยัดพลังงานด้วย มหาวิทยาลัยมหิดลถือกำเนิดและมีความสัมพันธ์กับการแพทย์มาโดยตลอด กอปรกับชื่อเสียงที่โดดเด่นของการเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำ ความสำคัญนี้ได้ถูกประยุกต์สู่การสร้างรูปทรงและที่ว่างของอาคาร ที่นำมาจากโครงสร้างทางกายภาพของมนุษย์และพืช ผสานความอ่อนช้อยของสถาปัตยกรรมไทยและการประยุกต์รูปแบบตราสัญลักษณ์และต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยมาใช้ในโครงการ การออกแบบอาคาร เป็นอาคารที่ถูกออกแบบให้สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งการแสดงละคร ดนตรีศิลปวัฒนธรรมต่างๆ การประชุมสัมมนาระดับประเทศและภาคพื้นทวีป พิธีพระราชทานปริญญาบัตร การปฐมนิเทศนักศึกษา ฯลฯ รวมทั้งสามารถจัดเป็นห้องบรรยายการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้ จึงทำให้การออกแบบต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ […]
31/10/2016

ชาวมหิดลขอน้อมถวายอาลัย ร่วมแต่งกายไว้ทุกข์

01/11/2016

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 15 (MU-EDP#15)

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง เป็นหลักสูตร/โครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งบริหารในอนาคต ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ถูกต้องในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีค่านิยมและจริยธรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารงานให้สอดคล้องตามนโยบาย และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมครอบคลุมกลุ่มวิชา ดังนี้ การบริหารตนเอง การบริหารองค์กรและภาวะผู้นำ นวัตกรรมการจัดการ การจัดการทุนในภาวการณ์แข่งขัน
10/01/2017

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 18 (MU-SUP#18)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ในที่สุด เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารระดับต้นให้มีความเป็นผู้นำเชิงรุก (Proactive Leadership) ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่หลักที่จะถ่ายทอด กำกับ ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของงานในระดับปฏิบัติการ (Operational Task & Process) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล กลยุทธ์การดำเนินงานของส่วนงาน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมาย รวมถึงการแก้ไขปัญหา การจัดการข้อร้องเรียน และพัฒนาปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบริหารผลการปฏิบัติงานในระดับรายบุคคล […]