ผู้เกษียณอายุฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
28/09/2020
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “ทรัพย์สินทางปัญญากับการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ”
21/12/2020

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดีเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น “การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนของผลงานที่นำมาขอตำแหน่งสูงขึ้น”

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดีเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น

เรื่อง “การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนของผลงานที่นำมาขอตำแหน่งสูงขึ้น”

โดย ศาสตราจารย์รุจา ภู่ไพบูลย์ : ประธานศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล

ณ ห้องประชุม 530 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รุ่นที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.


« 1 of 2 »