โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดีเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น “การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนของผลงานที่นำมาขอตำแหน่งสูงขึ้น”
18/12/2020
 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 26 (MU-SUP#26)
27/01/2021

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “ทรัพย์สินทางปัญญากับการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ”

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญากับการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องกันภัยมหิดลและห้องรามาธิบดี ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


« 1 of 2 »