1. การเรียงหัวข้อผลงานทางวิชาการในแบบ ก.พ.อ.03ฯ ในหัวข้อ 4 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง… ควรเรียงอย่างไรจึงจะถูกต้อง?
23/08/2016
3. กรณีการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ./ศ.คลินิก สามารถนำผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นก่อนตำแหน่งที่จะเสนอขอมาใช้ได้หรือไม่ เช่น ขอ รศ. นำผลงานที่เกิดขึ้นก่อน ผศ. มายื่นเสนอได้หรือไม่?
25/08/2016

2. สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการ) สามารถใช้ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม และหรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และหรือ บทความทางวิชาการ หรือ ตำรา หรือ หนังสือ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่มีงานวิจัยได้หรือไม่?

ตอบ : ตามเกณฑ์การเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการ) ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งสามารถเลือกเสนอผลงานทางวิชาการประเภท งานวิจัย  และหรือ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม และหรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และหรือ บทความทางวิชาการ จำนวนอย่างน้อย ๓ เรื่อง และอย่างน้อย ๒ เรื่อง มีคุณภาพในระดับ “ดี”