2. สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการ) สามารถใช้ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม และหรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และหรือ บทความทางวิชาการ หรือ ตำรา หรือ หนังสือ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่มีงานวิจัยได้หรือไม่?
24/08/2016

1. การเรียงหัวข้อผลงานทางวิชาการในแบบ ก.พ.อ.03ฯ ในหัวข้อ 4 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง… ควรเรียงอย่างไรจึงจะถูกต้อง?

ตอบ : สำหรับการเรียงหัวข้อผลงานทางวิชาการนั้น ให้เริ่มจากผลงานที่มีชื่อผู้เสนอขอตำแหน่งเป็นชื่อแรก  ต่อจากนั้นจึงเป็นผลงานที่ผู้เสนอขอตำแหน่งเป็น  corresponding author และตามด้วยผลงานที่ผู้เสนอขอตำแหน่งเป็นชื่อที่ ๒ , ๓ , … ตามลำดับ โดยให้เรียงจากปีปัจจุบันลงไป และไม่คำนึงถึงร้อยละการมีส่วนร่วม และควรเขียนรายละเอียดการอ้างอิงและการเผยแพร่ให้ถูกต้องตามรูปแบบ Vancouver หรือ American Psychological Association และแบบ ก.พ.อ.๐๓ฯ ที่กำหนด
ตัวอย่างการเรียงผลงานจากชื่อผู้เสนอขอตำแหน่งเป็นชื่อแรก

๔.๑.๑  งานวิจัย

๔.๑.๑.๑   ผู้เสนอขอตำแหน่ง , ผู้ร่วมงานคนที่ 2 , ผู้ร่วมงานคนที่ 3. ตีพิมพ์ปี 2016. (มีส่วนร่วมร้อยละ 40)

๔.๑.๑.๒  ผู้เสนอขอตำแหน่ง , ผู้ร่วมงานคนที่ 2 , ผู้ร่วมงานคนที่ 3 , ผู้ร่วมงานคนที่ 4 , ผู้ร่วมงานคนที่ 5. ตีพิมพ์ปี 2015 (มีส่วนร่วมร้อยละ 20 และเป็น corresponding author) 

๔.๑.๑.๓  ผู้เสนอขอตำแหน่ง , ผู้ร่วมงานคนที่ 2 , ผู้ร่วมงานคนที่ 3, ผู้ร่วมงานคนที่ 4. ตีพิมพ์ปี 2014 (มีส่วนร่วมร้อยละ 25)

๔.๑.๑.๔  ผู้เสนอขอตำแหน่ง , ผู้ร่วมงานคนที่ 2. ตีพิมพ์ปี 2012 (มีส่วนร่วมร้อยละ 80)

๔.๑.๑.๕  ผู้เสนอขอตำแหน่ง. ตีพิมพ์ปี 2011 (มีส่วนร่วมร้อยละ 100)

 

ตัวอย่างการเรียงผลงานจากชื่อผู้เสนอขอตำแหน่งเป็น corresponding author

๔.๑.๑.๖  ผู้ร่วมงานคนที่ 1 , ผู้ร่วมงานคนที่ 2 , ผู้เสนอขอตำแหน่ง , ผู้ร่วมงานคนที่ 4 . ตีพิมพ์ปี 2016. (มีส่วนร่วมร้อยละ 20 และเป็น corresponding author)

๔.๑.๑.๗ ผู้ร่วมงานคนที่ 1 , ผู้ร่วมงานคนที่ 2 , ผู้ร่วมงานคนที่ 3 , ผู้ร่วมงานคนที่ 4 , ผู้เสนอขอตำแหน่ง.  ตีพิมพ์ปี 2015. (มีส่วนร่วมร้อยละ  20 และเป็น corresponding author) 

๔.๑.๑.๘  ผู้ร่วมงานคนที่ 1 , ผู้ร่วมงานคนที่ 2 , ผู้เสนอขอตำแหน่ง , ผู้ร่วมงานคนที่ 4 , ผู้ร่วมงานคนที่ 5. ตีพิมพ์ปี 2013. (มีส่วนร่วมร้อยละ 40 และเป็น corresponding author)

๔.๑.๑.๙  ผู้ร่วมงานคนที่ 1 , ผู้ร่วมงานคนที่ 2 , ผู้ร่วมงานคนที่ 3 , ผู้ร่วมงานคนที่ 4.  ผู้เสนอขอตำแหน่ง. ตีพิมพ์ปี 2012. (มีส่วนร่วมร้อยละ 40 และเป็น corresponding author)

๔.๑.๑.๑๐  ผู้ร่วมงานคนที่ 1 , ผู้เสนอขอตำแหน่ง , ผู้ร่วมงานคนที่ 3 , ผู้ร่วมงานคนที่ 4 , ผู้ร่วมงานคนที่ 5. ผู้ร่วมงานคนที่ 6. ตีพิมพ์ปี 2012. (มีส่วนร่วมร้อยละ 20 และเป็น corresponding author)

ตัวอย่างการเรียงผลงานจากชื่อผู้เสนอขอตำแหน่งเป็นชื่อที่ ๒ , ๓ , … ตามลำดับ

๔.๑.๑.๑๑  ผู้ร่วมงานคนที่ 1 , ผู้เสนอขอตำแหน่ง ,  ผู้ร่วมงานคนที่ 3 , ผู้ร่วมงานคนที่ 4 , ผู้ร่วมงานคนที่ 5. ตีพิมพ์ปี 2016.  (มีส่วนร่วมร้อยละ 20)

๔.๑.๑.๑๒  ผู้ร่วมงานคนที่ 1 , ผู้เสนอขอตำแหน่ง ,  ผู้ร่วมงานคนที่ 3 , ผู้ร่วมงานคนที่ 4 , ผู้ร่วมงานคนที่ 5. ตีพิมพ์ปี 2015.  (มีส่วนร่วมร้อยละ 30)

๔.๑.๑.๑๓  ผู้ร่วมงานคนที่ 1 , ผู้ร่วมงานคนที่ 2 , ผู้เสนอขอตำแหน่ง. ตีพิมพ์ปี 2015. (มีส่วนร่วมร้อยละ 10)

๔.๑.๑.๑๔  ผู้ร่วมงานคนที่ 1 , ผู้ร่วมงานคนที่ 2 , ผู้เสนอขอตำแหน่ง. ตีพิมพ์ปี 2011. (มีส่วนร่วมร้อยละ 20)

๔.๑.๑.๑๕  ผู้ร่วมงานคนที่ 1 , ผู้ร่วมงานคนที่ 2 , ผู้ร่วมงานคนที่ 3 , ผู้เสนอขอตำแหน่ง , ผู้ร่วมงานคนที่ 5,  ตีพิมพ์ปี 2015. (มีส่วนร่วมร้อยละ 10)

๔.๑.๑.๑๖  ผู้ร่วมงานคนที่ 1 , ผู้ร่วมงานคนที่ 2 , ผู้ร่วมงานคนที่ 3 , ผู้เสนอขอตำแหน่ง. ตีพิมพ์ปี 2010. (มีส่วนร่วมร้อยละ 10)

๔.๑.๑.๑๗  ผู้ร่วมงานคนที่ 1 , ผู้ร่วมงานคนที่ 2 , ผู้ร่วมงานคนที่ 3 , ผู้ร่วมงานคนที่ 4 , ผู้เสนอขอ ตำแหน่ง , ผู้ร่วมงานคนที่ 6. ตีพิมพ์ปี  2014. (มีส่วนร่วมร้อยละ 10)

๔.๑.๑.๑๘  ผู้ร่วมงานคนที่ 1 , ผู้ร่วมงานคนที่ 2 , ผู้ร่วมงานคนที่ 3 , ผู้ร่วมงานคนที่ 4 , ผู้เสนอขอตำแหน่ง , ผู้ร่วมงานคนที่ 6. ตีพิมพ์ปี  2013. (มีส่วนร่วมร้อยละ 15)

๔.๑.๑.๑๙  ผู้ร่วมงานคนที่ 1 , ผู้ร่วมงานคนที่ 2 , ผู้ร่วมงานคนที่ 3 , ผู้ร่วมงานคนที่ 4 , ผู้ร่วมงานคนที่ 5, ผู้เสนอขอตำแหน่ง , ผู้ร่วมงานคนที่ 7 , ผู้ร่วมงานคนที่ 8. ตีพิมพ์ปี  2016. (มีส่วนร่วมร้อยละ 10)

๔.๑.๑.๒๐  ผู้ร่วมงานคนที่ 1 , ผู้ร่วมงานคนที่ 2 , ผู้ร่วมงานคนที่ 3 , ผู้ร่วมงานคนที่ 4 , ผู้ร่วมงานคนที่ 5, ผู้เสนอขอตำแหน่ง , ผู้ร่วมงานคนที่ 7 , ผู้ร่วมงานคนที่ 8. ตีพิมพ์ปี  2010. (มีส่วนร่วมร้อยละ 20)