โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (Attitude – Skill – Knowledge : ASK) หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบสื่อด้วย Canva.com”
25/04/2023
โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 2/2566
23/06/2023

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (ASK) หัวข้อ “เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Excel อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (ASK)

หัวข้อ “เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Excel อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ IT 105 ชั้น 1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล