โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (ASK) หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop”
22/03/2023
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (ASK) หัวข้อ “เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Excel อย่างเต็มประสิทธิภาพ”
23/05/2023

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (Attitude – Skill – Knowledge : ASK) หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบสื่อด้วย Canva.com”

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี

(Attitude – Skill – Knowledge : ASK) หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบสื่อด้วย Canva.com”

เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ IT 103 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล