แบบฟอร์มข้าราชการบำนาญ

 1. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินบำเหน็จรายเดือน(Update 13/06/2561)
 2. แบบ 7100 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นสังกัด)
 3. แบบ 7131 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 4. แบบ 7223 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 5. แบบ สรจ.1 แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ
 6. แบบ สรจ.2 หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินบี้ยหวัดบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น
 7. แบบ สรจ.3 หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ
 8. แบบคำขอหนังสือรับรองเงินบำนาญ
 9. แบบคำร้องของหนังสือบำเหน็จตกทอดค้ำประกัน
 10. แบบฟอร์มข้าราชการบำนาญเกษียณหรือเปลี่ยนสถานภาพใหม่(ส่วนกองคลัง)
 11. หนังสือระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษ (ค่าทำศพ)
 12. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดแบบ 1
 13. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดแบบ 2
 14. แบบ ข.1แบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับข้าราชการ
 15. แบบ บ.1แบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด