ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดวงเงินบริหารเงินอุดหนุนวิจัย พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องแนวปฎิบัติในการสมัครขอทุนและรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องแนวปฎิบัติในการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พศ.2558
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล หลักเกณฑ์การจัดหาวัสดุและค่าใช้สอย ที่ใช้เงินอุดหนุนวิจัย พ.ศ.2560 วงเงินไม่เกิน 100,000 ไม่ต้องจัดทำสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดเก็บจากคก.วิจัยฯ พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนและค่าใช้สอยในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560