Main Menu

20/07/2017

ระบบประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ชื่อแบบประเมิน ดาวน์โหลด/  Download แบบ Template รายงานผล เข้าสู่ระบบออนไลน์ ติดต่อ ผู้รับผิดชอบ สถานะ QR Code ระบบประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ฉบับภาษาไทย English Version ดาวน์โหลด เข้าสู่ระบบออนไลน์ คุณวรพล โทร.02-849-4576 เปิดระบบ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563 […]
20/07/2017

ขั้นตอนการขอเสนอเปิด-ปิดหลักสูตรใหม่ /หลักสูตรปรับปรุง

20/07/2017

สารสนเทศด้านการศึกษา

23/01/2018

(ปิดรับสมัคร) การเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC /พัฒนารายวิชาแบบ MOOC ประจำปีงบประมาณ 2561

โปรดทำความเข้าใจก่อนทำการสมัคร… ประเภทรายวิชา มี 2 รูปแบบ 1. SPOC (Small Private Online Course) ท่านสามารถขอรับทุนสนับสนุนพัฒนาบทเรียนได้ 5-15 ชั่วโมง โดยเป็นบทเรียนออนไลน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรที่ใช้สอนเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดโครงการ  โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC ประจำปีงบประมาณ 2561  2. MOOC (Massive Open Online Course) ท่านต้องขอรับทุนสนับสนุนพัฒนารายวิชาจำนวน […]