Main Menu

02/04/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) ครั้งที่ 3/2564”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่าน Webex Meetings โดยจะมีรายละเอียดห้องและเอกสารประกอบส่งถึงท่านผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้   ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ส่วนงาน 1 นายสมบัติ […]
02/04/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design For Online Learning) ครั้งที่ 2/2564”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design For Online Learning) ครั้งที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 7 เดือนพฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่าน Webex Meetings โดยจะมีรายละเอียดห้องและเอกสารประกอบส่งถึงท่านผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้ ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ส่วนงาน 1 นายเจตพล […]
02/04/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design For Online Learning) ครั้งที่ 3/2564”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design For Online Learning) ครั้งที่ 3/2564 วันศุกร์ที่ 20 เดือนสิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่าน Webex Meetings โดยจะมีรายละเอียดห้องและเอกสารประกอบส่งถึงท่านผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้ ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ส่วนงาน 1 นายธานี […]
02/04/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การใช้งานระบบ MUx เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Instruction on MUx) ครั้งที่ 1/2564”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม การใช้งานระบบ MUx เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Instruction on MUx) ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนพฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่าน Webex Meetings โดยจะมีรายละเอียดห้องและเอกสารประกอบส่งถึงท่านผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้ ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ส่วนงาน 1 […]