กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
(ปิดรับสมัคร) การเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC /พัฒนารายวิชาแบบ MOOC ประจำปีงบประมาณ 2561
23/01/2018
MU: Template for Degree Profile
10/07/2018

โครงสร้างการบริหารโครงการผลิตอาจารย์แพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์

คณะกรรมการนโยบายโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (MSP)

 1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล
 2. อธิการบดี
 3. รองอธิการบดี
 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
 5. รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
 6. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 7. คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 8. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 9. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
 10. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 11. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 12. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
 13. ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 14. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
 15. ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา
 16. หัวหน้างานบริการการศึกษา กองบริหารการศึกษา
 17. นายชัยวัฒน์ ภมรเวชวรรณ กองบริหารการศึกษา

คณะกรรมการบริหารโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (MSP)

 1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล
 2. อธิการบดี
 3. รองอธิการบดี
 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
 5. รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
 6. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 7. คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 8. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 9. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
 10. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 11. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 12. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
 13. ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 14. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
 15. ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา
 16. หัวหน้างานบริการการศึกษา กองบริหารการศึกษา
 17. นายชัยวัฒน์ ภมรเวชวรรณ กองบริหารการศึกษา