กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ขั้นตอนการขอเสนอเปิด-ปิดหลักสูตรใหม่ /หลักสูตรปรับปรุง
20/07/2017
(ปิดรับสมัคร) การเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC /พัฒนารายวิชาแบบ MOOC ประจำปีงบประมาณ 2561
23/01/2018

สารสนเทศด้านการศึกษา

จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จําแนกตามระดับการศึกษาและส่วนงาน

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


จำนวนหลักสูตรทั้งหมด และหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับการศึกษา

จำนวนหลักสูตร จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาทุกระดับของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับการอนุมัติจากสภา

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network