ขั้นตอนการขอเสนอเปิด-ปิดหลักสูตรใหม่ /หลักสูตรปรับปรุง
20/07/2017
(ปิดรับสมัคร) การเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC /พัฒนารายวิชาแบบ MOOC ประจำปีงบประมาณ 2561
23/01/2018

สารสนเทศด้านการศึกษา

จำนวนหลักสูตร จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาทุกระดับของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับการอนุมัติจากสภา

ข้อมูลสิ้นสุดสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่  526 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560)

ข้อมูลสิ้นสุดสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่  525 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)

ข้อมูลสิ้นสุดสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่  519 วันที่ 19 เมษายน 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2560)

ข้อมูลสิ้นสุดสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่  518 วันที่ 15  มีนาคม 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2560)

ข้อมูลสิ้นสุดสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่  517 วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560)

ข้อมูลสิ้นสุดสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่  516 วันที่ 18 มกราคม 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560)

ข้อมูลสิ้นสุดสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่  515 วันที่ 21 ธันวาคม 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560)

ข้อมูลสิ้นสุดสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่  514 (11/2559)  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

ข้อมูลสิ้นสุดสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 513 วันที่ 19 ตุลาคม 2559

ข้อมูลสิ้นสุดสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 512 วันที่ 21 กันยายน 2559

ข้อมูลสิ้นสุดสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 511 วันที่ 17 สิงหาคม 2559

ข้อมูลสิ้นสุดสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 510 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 – ข้อมูลหลักสูตรที่มีการเรียนการสอน แบบ Double Degree และ Joint Program