Main Menu

09/09/2021

ISO/IEC 40180:2017

บันทึกการอบรม การประยุกต์ใช้ ISO/IEC 40180:2017 เพื่อพัฒนากระบวนการการให้บริการ e-Learning เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564  คลิกที่นี่เพื่อดูบันทึกการอบรมย้อนหลัง โดยลงชื่อเข้าใช้ด้วย MU Login เพื่อเข้าสู่บทเรียน บันทึกการอบรม การประยุกต์ใช้ ISO/IEC 40180:2017 เพื่อพัฒนากระบวนการการให้บริการ e-Learning เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. […]
29/10/2021

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

1. การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design) บันทึกการอบรมออนไลน์ บทเรียนออนไลน์ 2. การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) บันทึกการอบรมออนไลน์ 3. การใช้งานระบบ MUx เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Using MUx System for Online Instruction) บันทึกการอบรมออนไลน์ กิจกรรมฝึกอบรมออนไลน์
19/11/2021

ศิษย์เก่าจะได้รับ Digital Transcript ฟรี (Digital Transcript is out now)

Digital Transcript ใบแสดงผลการศึกษารูปแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายการกําหนดมาตรฐานการจัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษา อันมีประโยชน์ สําหรับการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงเอกสาร และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารผ่านระบบดิจิทัลได้ ศิษย์เก่า ขอ Transcript ผ่าน One Stop Service https://forms.gle/NWi1XAmLZUW1G4wD7 รับฟรี Digital Transcript ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี รับ Digital Transcript ฟรีทันที […]
24/11/2021

บันทึกการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564