หน่วยสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ
Mahidol University: Supporting Unit for International Research Funding (MU: SURF)

การอบรม เรื่อง “การแนะนำทุนวิจัย เทคนิคการขอรับทุนวิจัย การบริหารเงินทุนวิจัย และการจัดการเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของโครงการวิจัย” ครั้งที่ 1-2564
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

•   วิดีโอการอบรม ฯ