เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ เรื่อง เงินทุนอุดหนุนการวิจัย

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง “กระบวนการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย”
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย กองทรัพยากรบุคคล
•   กระบวนการทำงานการจ้างลูกจ้างโครงการวิจัย
•   การออกคำสั่งจ้างผู้ช่วยวิจัย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างผู้ช่วยวิจัยในโครงการและระบบ Payroll
•   กำหนดวันดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับการประมวลผลเงินเดือนและค่าตอบแทนผ่านระบบ MUERP-HR ประจำปี 2560
•   จ้างลูกจ้างโครงการวิจัย

โดย กองคลัง
•   การจัดหาพัสดุ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560
•   จัดซื้อจัดจ้างโครงการงานวิจัย
•   ฐานข้อมูลในการสั่งซื้อวัสดุครุภัณฑ์
•   ตัวอย่างใบสืบราคา
•   การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัย
•   แบบขออนุมัติจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคาเงินอุดหนุนวิจัย
•   แบบฟอร์มใบเสนอซื้อ/จ้าง ส่งงานพัสดุส่วนงาน
•   แบบฟอร์มใบเสนอซื้อ/จ้าง ส่งงานพัสดุส่วนงาน (กรณีเฉพาะเจาะจง)
•   แบบอนุมัติจัดหาพัสดุเงินอุดหนุนวิจัย (กรณีเร่งด่วนในต่างประเทศ)
•   แบบอนุมัติจัดหาพัสดุเงินอุดหนุนวิจัย (กรณีเร่งด่วนในประเทศ)
•   การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

โดย กองบริหารงานวิจัย
•   กระบวนการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยและการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย
•   แบบฟอร์ม 3.2 รายละเอียดเงินงวด จำแนกตามงบค่าใช้จ่ายและรายเดือนของโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
•   แบบฟอร์มการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
•   เอกสารหมายเลข 1 รายละเอียดเงินงวด จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี …
•   เอกสารหมายเลข 3.1 ตัวอย่าง รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยที่ได้รับ ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี …
•   แบบฟอร์มรายละเอียดเงินงวด จำแนกตามงบค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

การประชุมชี้แจง เรื่อง “ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. …”
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

•   ร่างข้อบังคับการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. … โดย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินจากแหล่งทุนภายนอก โดย กองคลัง
•   กระบวนการ/ขั้นตอนในการจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ในระบบ Payroll และการทำคำสั่งจ้างบุคลากร ในโครงการวิจัยเพื่อปฏิบัติงาน โดย กองทรัพยากรบุคคล

การประชุมชี้แจง เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติทางการเงินทุนอุดหนุนการวิจัย”
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

•   การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย โดย รศ.นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ; รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ และขั้นตอนวิธีการดำเนินการ หลังได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย โดย ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย
•   ข้อควรปฎิบัติในการใช้จ่ายเงินทุนวิจัย และการเก็บหลักฐานการเงินของโครงการวิจัยที่ถูกต้อง โดย ผู้อำนวยการกองคลัง
•   การตรวจสอบการใช้จ่ายทุนวิจัย โดย ศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล
•   การมอบหมายหน้าที่/การมอบอำนาจ ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 โดย นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง; นิติกร (ผู้ชำนาญการพิเศษ) กองกฎหมาย

การประชุมชี้แจง เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการของทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน”
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

•   การบรรยาย เรื่อง “ระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ และขั้นตอนวิธีการดำเนินการ หลังได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน” โดย ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย
•   การบรรยาย เรื่อง “การจัดทำรายงานการเงิน และการเก็บหลักฐานทางการเงิน” โดย ผู้อำนวยการกองคลัง
•   การบรรยาย เรื่อง “วิธีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย” โดย ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน