จริยธรรมของนักวิจัย

จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ [สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ]

จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ [สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ]