เอกสารประกอบกิจกรรม : ระบบคุณภาพภายนอก

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2564ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

วันที่ 23-25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา

Mahidol University: to be 1 in 100 World Class University in 2030 23.09.2562 (ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล)

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

วันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา

Mahidol University: to be WCU 06.08.2561 (ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล)

การประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 2017

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา

การบันทึกผลข้อมูลในระบบ CHE QA ONLINE ประจำปีการศึกษา 2559 11.08.2560 (น.ส.วันธกาลย์ เสาศิริ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ)
รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2559 11.08.2560 (น.ส.วันธกาลย์ เสาศิริ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา

31 เดือน กับ 31 ความภาคภูมิใจ ของทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ชุด 2558 -2560 31.07.2560 (ศ. คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล)

การประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา

การบันทึกผลข้อมูลในระบบ CHE QA ONLINE ประจำปีการศึกษา 2558 19.08.2559 (น.ส.วันธกาลย์ เสาศิริ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 08.08.2559 (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2557” รุ่นที่ 1,2 และ 3

วันที่ 16,17 และ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา

การชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในจาก สกอ. ปีการศึกษา 2554

วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศาลายา

การประชุมส่วนงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

วันที่ 10 ตุลาคม 2554 ห้อง Auditorium วิทยาลัยนานาชาติ ศาลายา

การประชุมชี้แจงและรายงานการประเมินสถานภาพ ตามตัวบ่งชี้ สมศ. เพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ครั้งที่ 5

วันที่ 15 กันยายน 2554 ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเชียน ศาลายา

สมศ. ส่วนงาน ปรับปรุง 14 กันยายน 2554 16.09.2554 (น.ส.วันธกาลย์ เสาศิริ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล)
สรุปค่าคะแนน สมศ. ปรับปรุง 14 กันยายน 2554 16.09.2554 (น.ส.วันธกาลย์ เสาศิริ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล)

การประชุมชี้แจงและรายงานการประเมินสถานภาพ ตามตัวบ่งชี้ สมศ. เพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ครั้งที่ 4

วันที่ 8 กันยายน 2554 ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเชียน ศาลายา

สมศ. - ส่วนงาน 09.09.2554 (น.ส.วันธกาลย์ เสาศิริ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล)

การประชุมชี้แจงและรายงานการประเมินสถานภาพ ตามตัวบ่งชี้ สกอ.-สมศ. เพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ครั้งที่ 3

วันที่ 25 สิงหาคม 2554 ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเชียน ศาลายา

การประชุมชี้แจงและรายงานการประเมินสถานภาพตามตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. 25.05.2554 (น.ส.วันธกาลย์ เสาศิริ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล)
Summary EQA 25.05.2554 (น.ส.วันธกาลย์ เสาศิริ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล)

การประชุมชี้แจงและรายงานการประเมินสถานภาพ ตามตัวบ่งชี้ สกอ.-สมศ. เพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ครั้งที่ 2

วันที่ 24 มิถุนายน 2554 ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเชียน ศาลายา

SJR (SCImago Journal Rank) และดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารชนิดต่างๆ 27.05.2554 (นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล คณะวิทยาศาสตร์)

การสัมมนาการประเมินสถานภาพ ตามตัวบ่งชี้ สกอ.-สมศ. เพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ครั้งที่ 1

วันที่ 19 มีนาคม 2554 ณ สวนสามพรานโรสการ์เด้นท์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554 – 2558) ระดับอุดมศึกษา 21.03.2554 (ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ.)
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 21.03.2554 (ศ.เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ประธานกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา สกอ.)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 21.03.2554 (ศ.เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ประธานกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา สกอ.)
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553 21.03.2554 (ศ.เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ประธานกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา สกอ.)

การประชุม
แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553

วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

สกอ. : การดำเนินการโครงการ EdPEx ของมหาวิทยาลัย การอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
หัวข้อ แนวคิดและกรอบของ TQA กับการจัดทำโครงร่างองค์กร (Organization Profile)

วันที่ 17 สิงหาคม 2553 ณ ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ คณะทันตแพทยศาสตร์

บันทึกเสียงการบรรยาย 17.08.2553 (ศ.คลินิค นพ.อภิชาติ ศิวยาธร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการพัฒนาคุณภาพ)