แบบฟอร์ม : ระบบคุณภาพภายใน

เอกสารประกอบการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

การจัดทำรายรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยมหิดล (SAR) ประจำปี 2564 (2/2564)

การจัดทำรายรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยมหิดล (SAR) ประจำปี 2564 (1/2564)

MU AUN-QA Assessment Plan 2017

การจัดทำรายรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยมหิดล (SAR) ประจำปี 2559

การพัฒนาคุณภาพสำนักงานอธิการบดีด้วยเกณฑ์ EdPEx

Education Criteria for Performance Excellence :EdPEx

แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)

หน่วยงานระดับคณะ

แบบรายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงานระดับคณะ
หน่วยงานระดับกอง ในสำนักงานอธิการบดี
แบบจัดทำหน้าปกรายงานการประเมินตนเองของส่วนงาน ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล