เอกสารประกอบกิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพองค์กร

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (MU EdPEx Assessor) รุ่นที่ 9 ช่วงที่ 1 "การอบรมกระบวนการตรวจประเมินตามแนว TQA"

วันพุธที่ 24 - วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร ศาลายา


MU EdPEx Assessor Training # 9 24.03.2564 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ)
EdPExCriteria Overview 24.03.2564 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ)
การตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPExKey Factor 24.03.2564 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การตรวจประเมินกระบวนการด้วยเกณฑ์ EdPEx 24.03.2564 (รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ)
กระบวนการตรวจประเมินผลลัพธ์ 24.03.2564 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
EdPEx : Independent Review 24.03.2564 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

EdPEx: Changing Criteria #2020

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถ มหิดลสิทธาคาร


TQA 2019-2020 (Changes from the 2017–2018 Baldrige Excellence Framework) 26.11.2563 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ)

What CEOs need to know about quality

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


MU Quality System for Executives 09.10.2563 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ)

After Action Review (AAR) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/AUN-QA และขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 Cisco Webex Meetings)


สรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2563 10.9.2563 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ)
การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ 10.9.2563 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมประธานและ ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563”

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (Cisco Webex Meetings)


การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 15.5.2563 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
Scoring the Results Items15.5.2563 (รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ)

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (MU EdPEx Assessor) รุ่นที่ 8 ช่วงที่ 2 "การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning"

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมโนโวเทลหัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี


Key Theme Writing26.2.2563 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ )
การตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx26.2.2563 (ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม )
Consensus Review26.2.2563(นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ) )

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (MU EdPEx Assessor) รุ่นที่ 8 ช่วงที่ 1 "การอบรมกระบวนการตรวจประเมินตามแนว TQA"

วันพุธที่ 8 - วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องมหาสวัสดิ์ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


MU EdPEx Assessor Training # 8 08.01.2563 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
EdPExCriteria Overview 08.01.2563 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
กระบวนการตรวจประเมินและการจัดทำ KF 08.01.2563 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การตรวจประเมินกระบวนการด้วยเกณฑ์ EdPEx 08.01.2563 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
กระบวนการตรวจประเมินผลลัพธ์ 08.01.2563 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
EdPEx : Independent Review 08.01.2563 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

C2C for Performance Excellence กิจกรรมที่ 3: Sharing & Reflect ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องมหาสวัสดิ์ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


EdPEx-456 26.12.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Preparation for TQA 2020 : PREP4TQA 2020

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องมหาสวัสดิ์ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


What is “systematic effective” and “learning” 23.12.2562 (รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ)
Criteria changes in 2019-2020 Baldrige Excellence Framework 23.12.2562 (ผศ.ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รองคณบดีฝ่ายการวางแผยกลยุทธและพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยนานาชาติ)
TQA 2019-2020 23.12.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
โครงร่างองค์การ 23.12.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
EdPEx: Criteria 1 และ 6 23.12.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 15

วันพุธที่ 18 - วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


ระบบพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 18.12.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
EdPEx 2017-2018 องค์ประกอบของเกณฑ์ 18.12.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
โครงร่างองค์กร - Organization Profile 18.12.2562 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
หมวด 1 การนำองค์กร และผลลัพธ์ / หมวด 2 กลยุทธ์ 18.12.2562 (รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ)
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า และผลลัพธ์ / หมวด 5 บุคลากร และผลลัพธ์ 18.12.2562 (รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
หมวด 6 การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ 18.12.2562 (ผศ.ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รองคณบดีฝ่ายการวางแผยกลยุทธและพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยนานาชาติ)
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้18.12.2562 (อ.ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์)
กระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx EdPEx ) ในระบบ MUQD 18.12.2562 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
MU Quality Development Strategy 18.12.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

MU Quality System for Executives

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


MU Quality System for Executives 03.12.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

C2C for Performance Excellence กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ครั้งที่ 1)

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องทวีวัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


EdPEx-123 22.11.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
โครงร่างองค์การ 22.11.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 14

วันพุธที่ 13 - วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องมหาสวัสดิ์ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


ระบบพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 13.11.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
EdPEx 2017-2018องค์ ประกอบของเกณฑ์ 13.11.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
โครงร่างองค์กร - Organization Profile 13.11.2562 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
หมวด 1 การนำองค์กร และผลลัพธ์ / หมวด 2 กลยุทธ์ 13.11.2562 (รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ)
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า และผลลัพธ์ 13.11.2562 (ผศ.ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รองคณบดีฝ่ายการวางแผยกลยุทธและพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยนานาชาติ)
หมวด 5 บุคลากร และผลลัพธ์ 13.11.2562 (อ.ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์)
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ / หมวด 6การปฏิบัติการ 13.11.2562 (ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
กระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx EdPEx ) ในระบบ MUQD 13.11.2562 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

After Action Review (AAR) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/AUN-QA และเลี้ยงขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

วันอังคารที่29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


สรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2562 29.10.2562 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

C2C for Performance Excellence กิจกรรมที่ 1: Trainning

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องมหาสวัสดี ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


Education Criteria for Performance Excellence 01.11.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
What is “systematic effective” and “learning” 01.11.2562 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
โครงร่างองค์การ 01.11.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณประจำส่วนงาน
ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ศาลายา


ระบบพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 25.10.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 29 - วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 สถานที่ ณ โรงแรมวรบุระ หัวหิน รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


TQA ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคุณภาพ 29.08.2562 (นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล )

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx” ประจำปี 2562

วันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องทวีวัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ


EdPEx 2017-2018 Changes from the 2015–2016 Baldrige Excellence Framework 02.04.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ )
value added feedback comment02.04.2562 (รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล)
วิธีการและเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อกาหนดค่าคะแนนตามเกณฑ์ EdPEx02.04.2562 (รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล)
กระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx EdPEx ) ในระบบ MUQD02.04.2562 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (MU EdPEx Assessor) รุ่นที่ 7 ช่วงที่ 2 "การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning"

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


กระบวนการตรวจประเมิน: Overview27.2.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ )
การตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx27.2.2562 (รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล)
Consensus review & site visit issue27.2.2562 (รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
Preparing for Site Visit27.2.2562 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 13

วันจันทร์ที่ 11 - วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


ระบบพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล11.02.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
EdPEx 2017-2018 องค์ประกอบของเกณฑ์11.02.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
EdPEx: โครงร่างองค์กร11.02.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
EdPEx Workshpo: โครงร่างองค์กร11.02.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
EdPEx Criteria Training11.02.2562 (รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
ลูกค้า Customers11.02.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
Workforce – บุคลากร11.02.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ11.02.2562 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
หมวด 411.02.2562 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

MU EdPEx Clinic 2019

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องทวีวัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ


MU EdPEx Clinic 201922.1.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
Quality Tools: Root Cause Analysis (RCA)22.1.2562 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (MU EdPEx Assessor) รุ่นที่ 7 ช่วงที่ 1 "การอบรมกระบวนการตรวจประเมินตามแนว TQA"

วันพุธที่ 16 - วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องทวีวัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ


MU EdPEx Assessor Training#716.1.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ )
Edpex Criteria Overview16.1.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ )
การตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx : Key Factor16.1.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ )
การตรวจประเมินกระบวนการด้วยเกณฑ์ EdPEx16.1.2562 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การประเมินผลลัพธ์16.1.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ )
กระบวนการตรวจประเมิน16.1.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ )
Q & A 16.1.2562 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ )

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 12

วันพุธที่ 12 - วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง Sapphire 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร


ระบบพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล12.11.2561 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ )
EdPEx 2017-2018 องค์ประกอบของเกณฑ์12.11.2561 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ )
EdPEx: โครงร่างองค์กร12.11.2561 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ )
EdPEx Workshpo: โครงร่างองค์กร12.11.2561 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ )
หมวด 3, 512.11.2561 (รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
หมวด 612.11.2561 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
หมวด 412.11.2561 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
กระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ในระบบ MUQD12.11.2561 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
MU Quality Development Strategy12.11.2561 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ )

MU Quality System for Executives

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


MU Quality System for Executives15.11.2561 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ )

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 11

วันพุธที่ 7 - วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคริสตัน 2-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร


ระบบพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล07.11.2561 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ )
EdPEx 2017-2018 องค์ประกอบของเกณฑ์07.11.2561 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ )
EdPEx: โครงร่างองค์กร07.11.2561 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ )
EdPEx Workshpo: โครงร่างองค์กร07.11.2561(รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ )
EdPEx Criteria Training07.11.2561 (รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายพัมนาคุณภาพ)
หมวด 3 และ 7.207.11.2561(รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
หมวด 5 และ 7.307.11.2561 ( รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
หมวด 4 และ หมวด 607.11.2561 (ศ. นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
กระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ในระบบ MUQD07.11.2561 ( นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
MU Quality Development Strategy07.11.2561 ( รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ )

EdPEx: Changing Criteria

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


EdPEx 2017 - 2018 Changes from the 2015 - 2016 Baldrige Excellence Framework 01.11.2561 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพส่วนงาน (1/2561)

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ศาลายา


การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2561-2562 05.10.2561 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

After Action Review (AAR) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/AUN-QA และเลี้ยงขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2561 31.08.2561 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมประธานและ ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 2 - อังคารที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


MU EdPEx Assessor Calibration Training 2018 02.04.2561 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
Value Added feedback Comments and Key Theme 02.04.2561 (รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
การวิเคราะห์เพื่อกำหนดค่าคะแนนตามเกณฑ์ EdPEx 02.04.2561 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
กระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ในระบบ MUQD 02.04.2561 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นฐาน EdPEx สำหรับผู้บริหารใหม่” ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


พื้นฐาน EdPEx สาหรับผู้บริหารใหม่ 16.03.2561 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (MU EdPEx Assessor) รุ่นที่ 6 กิจกรรมที่ 2 " การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning"

วันพุธที่ 21 - วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี


กระบวนการตรวจประเมิน: Overview 21.02.2561 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx 21.02.2561 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การจัดทำ Key Theme 21.02.2561 (ศ. นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

MU EdPEx Special Clinic#2 (007)

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา


Self Assessment Report 02.02.2561 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

MU EdPEx Special Clinic#1 (3 : 6 : 4)

วันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้อง 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา


ลูกค้า Customers 25.01.2561 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
ระบบปฏิบัติการ Operations 25.01.2561 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
4.1 - 4.2 25.01.2561 (รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (MU EdPEx Assessor) รุ่นที่ 6 กิจกรรมที่ 1 " กระบวนการตรวจประเมินตามแนว TQA"

วันพุธที่ 10 - วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ


EdPExAssessor2018 - Code of Conduct 10.01.2561 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
Criteria Overview 10.01.2561 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
Key Factor 10.01.2561 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การประเมินกระบวนการ (Process Assessment) สำหรับหมวดที่ 1-6 10.01.2561 (รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
การประเมินผลลัพธ์ 10.01.2561 (ศ. นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
กระบวนการตรวจประเมิน 10.01.2561 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
Q&A 10.01.2561 (รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 10

วันพุธที่ 13 - วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


EdPEx กับการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย 13.12.2560 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
EdPEx เครื่องมือในการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ 13.12.2560 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
องค์ประกอบของเกณฑ์ 13.12.2560 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
EdPEx: โครงร่างองค์กร 13.12.2560 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
ระบบปฏิบัติการ: Operations 13.12.2560 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า และผลลัพธ์ 13.12.2560 (อ. ดร.อรลัชชา ศิวลักษณ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
กระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ในระบบ MUQD 13.12.2560 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 13.12.2560 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 9

วันพุธที่ 6 - วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


EdPEx กับการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย 06.12.2560 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
องค์ประกอบของเกณฑ์ 06.12.2560 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
โครงร่างองค์กร 06.12.2560 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
เครื่องมือในการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ 06.12.2560 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
หมวด 1 และ 2 06.12.2560 (รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
หมวด 3 และ 6 06.12.2560 (ศ. นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ 06.12.2560 (รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
หมวด 5 บุคลากร 06.12.2560 (รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
กระบวนการตรวจประเมิน 06.12.2560 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การดำเนินการพัฒนาคุณภาพ 06.12.2560 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพส่วนงาน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา


การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 13.11.2560 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

MU Quality Forum 2017: EdPEx

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง GRAND AUDITORIUM ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


EdPEx Cat.6 10.11.2560 (นายศุภชัย เมืองรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ)
การรับฟังเสียงผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 10.11.2560 (รศ. นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ)
Customer Engagement 10.11.2560 (อ. ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์)
Best Practice Sharing : Customer Engagement 10.11.2560 (รศ. ดร. ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์)
การมุ่งเน้นลูกค้าพันธกิจวิจัย 10.11.2560 (อ. ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์)

MU EdPEx Consultant

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ศาลายา


EdPEx Consulting 7.11.2560 (นายศุภชัย เมืองรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ)

AAR ผู้ตรวจประเมิน & Thankyou Party

วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ


การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 2558 - 2560/ 2561 - 2564 21.09.2560 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Office of Strategic Management in Action กิจกรรมที่ 6 "OSM in action Change for Excellence"

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม


OSM in action Change for Excellence 27.07.2560 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 27.07.2560 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

EdPEx for Executives: EdPEx สำหรับมหาวิทยาลัยในยุค Thailand 4.0

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ หณ ห้อง 322 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล


EdPEx สำหรับมหาวิทยาลัยในยุค Thailand 4.0 14.06.2560 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Office of Strategic Management in Action กิจกรรมที่ 3 "OSM in Action: Sharing & Follow up#5"

วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องทวีวัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ


Self Assessment Report “Process + Result” 21.04.2560 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Office of Strategic Management in Action กิจกรรมที่ 3 "OSM in Action: Sharing & Follow up#4"

วันที่ 10 เมษายน 2560 ณ ห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา


OSM in Action: Sharing กองทรัพยากรบุคคล 10.04.2560 (กองทรัพยากรบุคคล)
OSM in Action: Sharing กองบริหารงานทั่วไป 10.04.2560 (กองบริหารงานทั่วไป)
OSM in Action: Sharing กองวิเทศสัมพันธ์ 10.04.2560 (กองวิเทศสัมพันธ์)
OSM in Action: Sharing ศูนย์ตรวจสอบภายใน 10.04.2560 (ศูนย์ตรวจสอบภายใน)
OSM in Action: Sharing ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน 10.04.2560 (ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Office of Strategic Management in Action กิจกรรมที่ 3 "OSM in Action: Sharing & Follow up#3"

วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา


OSM in Action: Sharing กองบริหารการศึกษา 05.04.2560 (กองบริหารการศึกษา)
OSM in Action: Sharing กองพัฒนาคุณภาพ 05.04.2560 (กองพัฒนาคุณภาพ)
OSM in Action: Sharing กองแผนงาน 05.04.2560 (กองแผนงาน)
OSM in Action: Sharing กองบริหารงานวิจัย 05.04.2560 (กองบริหารงานวิจัย)
OSM in Action: Sharing ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 05.04.2560 (ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Office of Strategic Management in Action กิจกรรมที่ 3 "OSM in Action: Sharing & Follow up#2"

วันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา


OSM in Action: Sharing กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 23.03.2560 (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
OSM in Action: Sharing กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Coshem) 23.03.2560 (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
OSM in Action: Sharing กองกฎหมาย23.03.2560 (กองกฎหมาย)
OSM in Action: Sharing กองกฎหมาย (Service)23.03.2560 (กองกฎหมาย)
OSM in Action: Sharing กองกิจการนักศึกษา23.03.2560 (กองกิจการนักศึกษา)
OSM in Action: Sharing กองคลัง23.03.2560 (กองคลัง)
OSM in Action: Sharing กองเทคโนโลยีสารสนเทศ23.03.2560 (กองเทคโนโลยีสารสนเทศ)
OSM in Action: Sharing ศูนย์บริหารสินทรัพย์23.03.2560 (ศูนย์บริหารสินทรัพย์)
OSM in Action: Sharing ศูนย์บริหารสินทรัพย์ (Workshop INV Team)23.03.2560 (ศูนย์บริหารสินทรัพย์)
OSM in Action: Sharing ศูนย์บริหารสินทรัพย์ (Workshop PPT Team)23.03.2560 (ศูนย์บริหารสินทรัพย์)

การอบรมเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ


MU EdPEx Assessor: Roles, Properties, Responsibilities, Ethics and code of conduct 17.03.2560 (รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การวิเคราะห์เพื่อกำหนดค่าคะแนนตามเกณฑ์ EdPEx และ Value added feedback comment & Key Theme17.03.2560 (รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ รองคณบดีคนที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
(MU EdPEx Assessor) รุ่นที่ 5 ช่วงที่ 2 "การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning"

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Lumphawa Amphawa Resort อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม


ขั้นตอนการตรวจประเมิน22.02.2560 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การจัดทำ Consensus Review, Site Visit Planning และ Key Theme22.02.2560 (ศ. นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
MU AUN QA Assessor Training # 5 Closing Remarks 22.02.2560 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Office of Strategic Management in Action กิจกรรมที่ 2 "OSM in Action for Operation"

วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุร


EdPEx กับการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก04.02.2560 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
โครงร่างองค์การ04.02.2560 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
EdPEx: องค์ประกอบของเกณฑ์04.02.2560 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
ลูกค้า (Customers)04.02.2560 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
ระบบปฏิบัติการ (Operations)04.02.2560 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
กลยุทธ์ (Strategy)04.02.2560 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
Workshop: Strategy04.02.2560 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
Q&A OSM in Action04.02.2560 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
Workshop หมวด 604.02.2560 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

EdPEx - SAR Workshop ครั้งที่ 3

วันที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ


การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 1 - 617.01.2560 (ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี)
Self Assessment Report: Result 17.01.2560 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
Workshop17.01.2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Office of Strategic Management in Action กิจกรรมที่ 1 “OSM in Action for Executives”

วันที่ 14-15 มกราคม 2560 ณ I-Tara Resort & Spa อ.บ้านแหลม จ. เพชรบุรี


โครงร่างองค์การ14.01.2560 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
กลยุทธ์14.01.2560 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
ลูกค้า14.01.2560 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การปรับปรุงกระบวนการสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล14.01.2560 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
Q&A OSM in Action for Executives 14.01.2560 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
แบบฟอร์ม การจัดเก็บข้อมูล14.01.2560 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
Work System ระดับกอง14.01.2560 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
(MU EdPEx Assessor) รุ่นที่ 5 ช่วงที่ 1 "การอบรมกระบวนการตรวจประเมินตามแนว TQA"

วันที่ 12-13 มกราคม 2560 ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ


MU EdPEx Assessor Training #512.01.2560 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
กระบวนการตรวจประเมินตามแนวทาง TQA และการจัดทำ Key Factor12.01.2560 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การประเมินกระบวนการหมวด 1-612.01.2560 (ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี)
การประเมินผลลัพธ์12.01.2560 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
Q & A 12.01.2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 8

วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ


EdPEx: กับการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย 19.12.2559 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
EdPEx: องค์ประกอบของเกณฑ์ 19.12.2559 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 19.12.2559 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
Workforce – บุคลากร 19.12.2559 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 19.12.2559 (ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี)
Workshop Module 2 19.12.2559 (ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี)
เราจะไปทางไหนกันต่อ อย่างไร 19.12.2559 (รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ รองคณบดีคนที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
As a group, select a problem most common in your universities. 19.12.2559 (รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ รองคณบดีคนที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
Improvement process in student recruitment 19.12.2559 (รศ. พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ รองคณบดีคนที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 19.12.2559 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” การมุ่งเน้นลูกค้าและการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 19.12.2559 (ศ. นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

How to use EdPEx to systematize your organization

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมไพลิน สามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม


How to Use EdPEx to Systematize Your Organization 19.11.2559 (Dr.Luis Maria Calingo ผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์ Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA)
EDUCATION PERFORMANCE EXCELLENCE SEMINAR : PowerPoint 19.11.2559 (Dr.Luis Maria Calingo ผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์ Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA)
Figure-6_1_2-Work_Processes 19.11.2559 (Dr.Luis Maria Calingo ผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์ Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA)
MANAGEMENT TOOLS 2015 An executive’s guide 19.11.2559 (Dr.Luis Maria Calingo ผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์ Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA)
Education Process Classification Framework 19.11.2559 (Dr.Luis Maria Calingo ผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์ Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA)

Driving organization Excellence with EdPEx

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมไพลิน สามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม


EDUCATION PERFORMANCE EXCELLENCE SEMINAR : Supplemental Materials 18.11.2559 (Dr.Luis Maria Calingo ผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์ Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA)
EDUCATION PERFORMANCE EXCELLENCE SEMINAR : PowerPoint 18.11.2559 (Dr.Luis Maria Calingo ผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์ Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA)
Figure-6_1_2-Work_Processes 18.11.2559 (Dr.Luis Maria Calingo ผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์ Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA)
MANAGEMENT TOOLS 2015 An executive’s guide 18.11.2559 (Dr.Luis Maria Calingo ผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์ Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA)
Education Process Classification Framework 18.11.2559 (Dr.Luis Maria Calingo ผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์ Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training”รุ่นที่ 7

วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ


องค์ประกอบของเกณฑ์ EdPEx 02.11.2559 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
โครงร่างองค์กร 02.11.2559 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
โครงร่างองค์กร (Workshop) 02.11.2559 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การมุ่งเน้นลูกค้าและการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 03.11.2559 (ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
Leadership system 03.11.2559 (รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล)
กระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 04.11.2559 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
EdPEx กับการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย 04.11.2559 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การประชุมเครือข่ายผู้บริหารด้านการพัฒนาคุณภาพส่วนงาน ครั้งที่ 1/59

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี ศาลายา


เอกสารประกอบการประชุม 20.10.2559 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx" ประจำปี 2559

วันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม


MU EdPEx Assessor (Roles, Properties, Responsibilities, Ethics and Code of Conduct) 24.03.2559 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
2015–2016 Education Criteria for Performance Excellence: Changes from the 2013–2014 Criteria 24.03.2559 (ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี)
EdPEx Site Visit24.03.2559 (ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี)
EdPEx Assessing Process 24.03.2559 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
Value Added Feedback Commentand Key Theme 24.03.2559 (ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
วิธี เทคนิคการวิเคราะห์ เพื่อกาหนดค่าคะแนน 24.03.2559 (รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล)

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (MU EdPEx Assessor) รุ่นที่ 4 : ช่วงที่ 2 “การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning”

วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Bangsaen Heritage Hotel จ.ชลบุรี


ขั้นตอนการตรวจประเมิน & Pre-Consensus Activity 24.02.2559 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การจัดทำ Consensus Review, Site Visit Planning และ Key Theme 24.02.2559 (ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
เทคนิคการทำ Item Lead24.02.2559 (ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี)
นโยบายคุณภาพ 24.02.2559 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2559

วันที่ 6 มกราคม 2559 ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน


นโยบายคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 2558-2561 06.01.2559 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
2015–2016 Education Criteria for Performance Excellence: Changes from the 2013–2014 Criteria 06.01.2559 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การใช้เกณฑ์ EdPEx ในการพัฒนาและประเมินองค์กร” ครั้งที่ 1

วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม


การใช้เกณฑ์ EdPEx ในการพัฒนาและประเมินองค์กร 25.12.2558 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
นโยบายคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 2558-2561 25.12.2558 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
โครงร่างองค์กร25.12.2558 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
หมวด 1 การนำองค์กร 26.12.2558 (ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
หมวด 2 กลยุทธ์26.12.2558 (ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า26.12.2558 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 27.12.2558 (รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
หมวด 5 บุคลากร27.12.2558 (รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ26.12.2558 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

MU-EdPEx Clinic#3
การให้คำปรึกษารายหมวดด้านการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 3

หมวด 1 การนำองค์การ, หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร, ผลลัพธ์ 7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร และผลลัพธ์ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การ และธรรมาภิบาล


วันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม


EdPEx Writing Clinic: หมวด 1 การนำองค์กร 05.03.2558 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
Self Assessment Report 05.03.2558 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) รุ่นที่ 3 : ช่วงที่ 2 การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning"

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี


ขั้นตอนของการตรวจประเมิน 21.02.2558 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
กระบวนการตรวจประเมินตามแนวทาง TQA 21.02.2558 (ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
NERD 21.02.2558 (ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

MU-EdPEx Clinic#2
การให้คำปรึกษารายหมวดด้านการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 2

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์, หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และ ผลลัพธ์ 7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม


Self Assessment Report 04.02.2558 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การเขียนรายงานหมวดที่ 4 04.02.2558 (ผศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) รุ่นที่ 3 : ช่วงที่ 1 “การอบรมกระบวนการตรวจประเมินตามแนว TQA”

วันที่ 22-23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม


Mahidol University EdPEx Assessor training 22-23.01.2558 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 22-23.01.2558 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 22-23.01.2558 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
Key Factors 22-23.01.2558
การประเมินผลลัพธ์การดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ 22-23.01.2558 (ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี)
What You Need to Know About…The Assessment Process 22-23.01.2558 (ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี)
Process Item Evaluation Factors 22-23.01.2558 (ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี)
Results Item Evaluation Factors 22-23.01.2558 (ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี)
Expected Results 22-23.01.2558 (ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี)
การตรวจประเมินกระบวนการ 22-23.01.2558 (รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
Feedback-Ready Comments 22-23.01.2558 (รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

การบรรยายให้ความรู้ผู้บริหาร “How to raise your EdPEx score by 100 in a year”

วันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ส่วนหลัง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท


Education Performance Excellence Journey Moving to the Next Level 20.12.2557 (Dr. Luis Maria R. Calingo President of Woodbury University, USA)

การอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการระยะที่ 4

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
Educational Criteria for Performance Excellence(EdPEx)
30.10.2557 (รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
การเขียนรายงานหมวดผลลัพธ์ (Results) 31.10.2557 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “นำเสนอ GAP และแผนพัฒนา”

วันที่ 5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

EdPEx สัญจรรายหมวด "หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร"

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Focus) 27.02.2557 (ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

EdPEx สัญจรรายหมวด "หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์"

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ห้องเธียเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์

Strategic Planning 25.02.2557 (รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ)

การกำหนด KPI ด้านวิจัย เพื่อผลักดันสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

วันที่ 31 มกราคม 2557 ห้องประชุมชั้น 12 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

EdPEx สัญจรรายหมวด "หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ"

วันที่ 21 มกราคม 2557 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ห้องประชุมใหญ่ ศ.สิรินทร์ พิบูลย์นิยม

ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 21.01.2557 (รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

EdPEx สัญจรรายหมวด "หมวด 3 (2) การมุ่งเน้นลูกค้า (การศึกษานานาชาติ)"

วันที่ 15 มกราคม 2557 วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องสัมมนา 1210

International Programs at MUIC 15.01.2557 (รศ.ชวลิต วงษ์เอก รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา วิทยาลัยนานาชาติ)
Full Indicator Projects on Internationalisation-IMPI 15.01.2557 (น.ส.พรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน Fulbright)
Categories of indicators 15.01.2557 (น.ส.พรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน Fulbright)
Education Exchange Excellence with “Lintegration” 15.01.2557 (น.ส.พรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน Fulbright)
Disappearing Futures 15.01.2557 (น.ส.พรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน Fulbright)
ACE Mapping Internationalization Survey Draft 15.01.2557 (น.ส.พรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน Fulbright)
Forum EA Standards Good Practice 2011 4th Edition 15.01.2557 (น.ส.พรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน Fulbright)

EdPEx สัญจรรายหมวด "หมวด 3 (1) การมุ่งเน้นลูกค้า (ด้านการศึกษา)"

วันที่ 9 มกราคม 2557 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

The quality assurance and accreditation system of Mahidol University 09.01.2557 (รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การมุ่งเน้นผู้เรียน ประสบการณ์ศิริราช 09.01.2557 (ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
การนาเสนอผลการดาเนินการโครงการ Siriraj IPEx 09.01.2557 (ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
ระบบจัดการข้อร้องเรียน 09.01.2557 (ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า (3.1 วิธีการรวบรวมสารสนเทศจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น) 09.01.2557 (ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
Customer relation management system การศึกษา 09.01.2557 (ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
ด้านการศึกษาระดับปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 09.01.2557 (รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2556

วันที่ 9 มกราคม 2557 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ห้อง ศ.สิรินทร์ พิบูลย์นิยม

Criteria changes from 2011-2012 to 2013-2014 09.01.2557 (รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

Management for Sustainability

วันที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ศาลายา

Management for Sustainability 22.09.2556 (Dr. Luis Maria R. Calingo President of Woodbury University, USA)

How to write reflective EdPEx self-assessment report

วันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

How to write reflective SAR 22.09.2556 (รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
EdPEx 2013-1014: Changes from the 2011-2012 Criteria 22.10.2556 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์)
ความสำคัญของโครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 22.10.2556 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์)
Workshop 1 : Organizational Profile 22.10.2556 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์)
ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA-EdPEx (แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง) 22.09.2556 (รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
Criteria for Performance Excellence 22.10..2556 (นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
Workshop 2 22.10.2556 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์)

การบรรยายให้ความรู้ผู้บริหาร Understand EdPEx in 1 hr.

วันที่ 9 กันยายน 2556 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ศาลายา

เอกสารประกอบการบรรยาย 09.09.2556 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์)

Strategic Planning and Implementation

วันที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Strategic Planning and Implementation 29.06.2556 (Dr. Luis Maria R. Calingo President of Woodbury University, USA)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำกระบวนการทำงาน (Work Process)

วันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ศาลายา

ระบบงาน และกระบวนการทำงาน 12.03.2556 (ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ คณะวิทยาศาสตร์)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx

วันที่ 11 มีนาคม 2556 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ศาลายา

การอบรมผู้ตรวจประเมินตามระบบ EdPEx11.03.2556 (รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
Workshop 1: การตรวจประเมินกระบวนการ หมวด 1-6 ตามแนวทาง ADLI 11.03.2556 (รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์)
Land ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA-EdPEx 11.03.2556 (ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ คณะวิทยาศาสตร์)
การประเมินผลลัพธ์ตามกรอบ LeTCI 11.03.2556 (ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ คณะวิทยาศาสตร์)
EdPEx Scoring Guideline 11.03.2556 (คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)

การฝึกอบรมผู้เยี่ยมสำรวจ “ประสบการณ์เพิ่มคุณค่า มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ศาลายา

นโยบายการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล15.02.2556 (รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
แนวทางการประเมินคุณภาพส่วนงาน ระบบ MUQD ระยะที่ 3 ประจำปี 2555 15.02.2556 (รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การประเมินคุณภาพ ระบบ MUQD ปี 2555 15.02.2556 (รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การประชุมชี้แจง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ประจำปี 2555 และ การจัดเก็บข้อมูลประกอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.

วันที่ 17 มกราคม 2556 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศาลายา

การประเมินตนเองระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555 17.01.2556 (รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การจัดเก็บข้อมูลประกอบการดำเนินงาน 17.01.2556 (น.ส.วันธกาลย์ เสาศิริ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ กองพัฒนาคุณภาพ)

การนำเสนอโครงร่างองค์กรเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 13 และ 24 ธันวาคม 2555 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ศาลายา

What to do next? 13; 24.12.2555 (รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เกณฑ์ EdPEx ในการพัฒนาและประเมินองค์กร

วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน และ 7 - 9 ธันวาคม 2555 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ศาลายา

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระยะที่ 3 31.10.2555 (รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
EdPEx 31.10.2555 (คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนยการแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
Preface : Organization Profile 31.10.2555 (คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนยการแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
หมวด 2: การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 01.11.2555 (คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนยการแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
หมวด 6: การมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน 02.11.2555 (รศ.สมภพ ประธานธุรารักษ์ คณะเภสัชศาสตร์)
การนำเกณฑ์ EdPEx ไปพัฒนาองค์กร เราจะไปทางไหนกันต่อ อย่างไร 02.10.2555 (รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การฝึกอบรมผู้เยี่ยมสำรวจ ผู้เยี่ยมสำรวจก้าวไกล ใส่ใจพัฒนา (คุณภาพ)

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ศาลายา

กลเม็ดเกร็ดประเด็นการเยี่ยมสำรวจ 29.02.2555 (รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
ระบบคุณภาพ และ KPI Dictionary 29.02.2555 (รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
การประเมินผลลัพธ์และการให้ค่าคะแนน 29.02.2555 (รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
ปัญหา อุปสรรคจากการเยี่ยมสำรวจ 29.02.2555 (รศ.สมภพ ประธานธุรารักษ์ คณะเภสัชศาสตร์)
ปัญหา อุปสรรคจากการเยี่ยมสำรวจ 09.02.2555 (รศ.อุษา เล็กอุทัย คณะสาธารณสุขศาสตร์)
เรียนรู้จากแบบฝึกหัด 29.02.2555 (รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

การประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2554

วันที่ 11 มกราคม 2555 ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศาลายา

หลักการและวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเองด้านผลลัพธ์ 12.01.2555 (รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
ระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 12.01.2555 (รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
รายงานการประเมินตนเอง ที่ได้รับรางวัล“การคัดเลือกรายงานการประเมินตนเอง ปี 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล”