หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM)
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรม ชีวภาพจากนวัตกรรม (PILOT PLANT)
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต
ศูนย์อำนวยการด้านข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ธรรมาภิบาลข้อมูลและยุทธศาสตร์อัจฉริยะ