>

Data Governance and Strategic Intelligence (DGSI)

ศูนย์ธรรมาภิบาลข้อมูลและยุทธศาสตร์อัจฉริยะเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนการตัดสินใจ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อธรรมาภิบาลข้อมูล และยกระดับยุทธศาสตร์อัจฉริยะเพื่อให้ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยมหิดล