ในปี พุทธศักราช 2501

ในปี พุทธศักราช 2501

มหาวิทยาลัยมหิดลมีอายุยาวนานมากกว่า 100 ปี มีวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัย กว่าจะมาเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น เริ่มที่โรงศิริราชพยาบาล โรงเรียนแพทยากร โรงเรียนราชแพทยาลัย โดยเป็นคณะหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  แล้วจึงสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2501        พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2501 มาตรา 4 ให้แบ่งส่วนราชการกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเลขานุการกรม แบ่งเป็น 4 แผนก…

Read more

ในปี พุทธศักราช 2531

ในปี พุทธศักราช 2531

พ.ศ. 2527       มหาวิทยาลัยมหิดลได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดีที่เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารหาฐาน พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปิดอาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยมหิดล และทรงเปิดพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ อาคารสำนักงาน เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า…

Read more

ในปี พุทธศักราช 2543

ในปี พุทธศักราช  2543

พ.ศ. 2543       ย้ายสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากสถานที่อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไปยังอาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2543 (จากประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การย้ายสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม…

Read more

ในปี พุทธศักราช 2552

ในปี พุทธศักราช  2552

พ.ศ. 2552 มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2552 เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี สามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนทำหน้าที่บริหารจัดการทั่วไปของมหาวิทยาลัย งานบริหาร งานบริการและสนับสนุนการดำเนินงานของทุกส่วนงาน โดยสำนักงานอธิการบดี มีหน่วยงานทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน อันประกอบไปด้วย 12 กอง 5 ศูนย์ 1 โครงการจัดตั้ง (จากประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล…

Read more