Good Governance in Digital Era: ธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สำคัญประการหนึ่งคือ บุคลากร ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตลอดมา ดังจะเห็นได้จากมีการนำเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก การจัดงานมหกรรมคุณภาพนับเป็นเครื่องมือและกระบวนการหนึ่งที่ใช้เป็นพื้นที่ในแสดงการพัฒนางานจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานไปพร้อมๆกับการพัฒนาบุคลากร โดยในปี 2565 นี้ งานมหกรรมคุณภาพจัดภายใต้หัวข้อ"Good Governance in Digital Era: ธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล”

มหาวิทยาลัยมหิดลหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานมหกรรมคุณภาพ จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดความคิดริเริ่มพัฒนาด้านต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี อีกทั้งเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ได้รับรางวัลและผู้นำเสนอผลงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตน พัฒนางานนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานคณะกรรมการจัดงาน

 
วันมหกรรม วันอังคารที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2565
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และบนระบบออนไลน์ Cisco Webex Events

กำหนดการอาจมีการแก้ไข

 

พิธีเปิดมหกรรมคุณภาพและ
มอบรางวัล Team Good Practice Award
Innovative Teaching Award
Digital Outcome-base Education


โดย
ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
Poster Round Session
การบรรยายพิเศษ“Digital Governance”
รับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายกลุ่มผลงาน Team Good Practice Award/ Innovative Teaching Award/ Public Policy Advocacy Award/ Oral presentation/ Storytelling
การเสวนา “How to digitally transform MU”
ประกาศผลการพิจารณาผลงาน & มอบรางวัล
โดย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
   

ข้อกำหนดทั่วไป

Key Dates !
ปิดรับส่งผลงาน 31 ส.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือก 17 ต.ค. 65
   
นำเสนอผลงาน 29 พ.ย. 65

ผลงาน

 1. จัดส่งแบบฟอร์มนำเสนอผลงาน พร้อมกับโปสเตอร์ผลงานในการลงทะเบียนส่งผลงานบนระบบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 2. ไม่คัดลอก-เลียนแบบผลงานอื่น/ผู้อื่น
  (การละเมิดลิขสิทธิ์-ผิดกฎหมาย-ผิดจริยธรรมถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง)
 3. ไม่เคยถูกคัดเลือกให้นำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลมาก่อน เว้นแต่มีการปรับปรุงกระบวนการ/ แนวทาง/ ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นที่เห็นได้ชัดเจน
 4. ดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันจัดมหกรรมคุณภาพ
  (ต้องดำเนินการแล้วเสร็จหลังจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
 5. ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก บทคัดย่อ (Abstract) และโปสเตอร์ (Poster) ผลงานจะถูกรวบรวมจัดพิมพ์บนหนังสือรวบรวมผลงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์มหกรรมคุณภาพ
 6. ผลงานประเภท Storytelling ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก บทความจะถูกรวบรวมจัดพิมพ์บนหนังสือรวบรวมผลงาน

เจ้าของผลงาน / ผู้นำเสนอผลงาน / ทีมงาน

 1. ต้องเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล หรือบุคลากรภายใต้หน่วยงานในกำกับของส่วนงาน/มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอาจเป็นบุคคลคนเดียวหรือกลุ่มบุคคล ก็ได้
 2. อาจเป็นผลงานระหว่างหน่วยงาน/ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย โดยอาจมีองค์กรภายนอกร่วมด้วยในฐานะคู่ความร่วมมือ (Partner) หรือผู้ส่งมอบ (Supplier) ของกระบวนการก็ได้ (ทั้งนี้การพิจารณารางวัลจะให้น้ำหนักกับงานในส่วนที่พัฒนา/ดำเนินการขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นลำดับต้น)
 3. สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน ทั้งนี้ท่านจะต้องเป็นผู้นำเสนอเพียง 1 ผลงานเท่านั้น
 4. ผู้นำเสนอผลงานในวันมหกรรม ต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเองในวันงานตามเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการนำเสนอผลงาน

ประเภทผลงาน

กลุ่มผลงาน
ที่ต้องได้รับคำยินยอมและคัดเลือกจากส่วนงานต้นสังกัด
(จำกัดส่วนงานละ 2 ผลงานต่อกลุ่มผลงาน)
กลุ่มผลงาน
ที่บุคลากรสามารถจัดส่งได้ด้วยตนเอง
(ไม่จำกัดจำนวน)
T
Team Good Practice Award
I
Innovative Teaching Award
P Poster & Oral Presentation
ข้อมูลทั่วไป

เป็นกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลุ่มบุคคล (Team) อาจเป็น Team ตามหน่วยงานที่ระบุในโครงสร้างองค์กรของส่วนงานหรือเป็น Team งานเฉพาะกิจที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อพันธกิจเฉพาะของส่วนงานก็ได้ และกระบวนการ (Process) ที่นำเสนอควรเป็นกระบวนการ (Process) หลักที่นำไปสู่วิสัยทัศน์ของ Teamผลงานควรประกอบไปด้วย
 1. ความสำคัญของปัญหา
  ระบุสภาพปัญหาและมีการวิเคราะห์ปัญหา ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์/ข้อมูลอ้างอิงชัดเจนมีความคิดริเริ่ม น่าสนใจและสมเหตุสมผล

 2. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
  วัตถุประสงค์สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่พบ มีการกำหนดตัวชี้วัด (Leading KPI และ Lagging KPI ) ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย

 3. กระบวนการพัฒนาเป็นทีม
  แสดงการกำหนดเป้าหมาย ตอนการพัฒนาของทีมที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร)

 4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  แสดงผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดก่อนและหลังการดำเนินงานการพัฒนา ซึ่งอาจแสดงแนวโน้มการพัฒนา หรือเทียบเคียงกับคู่เทียบหรือคู่แข่ง

 5. การใช้ประโยชน์
  แสดงการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งภายในส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัย หรือองค์กรอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยหรือแสดงการดำเนินการจดทรัพย์สินทางปัญญา

 6. ผลกระทบที่เกิดขึ้น
  แสดงผลสำเร็จของทีมส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน/ระบบงานหลัก/ต่อผลลัพธ์หลักที่สำคัญหรือต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของส่วนงาน

 

T


Public Policy Advocacy Award

ข้อมูลทั่วไป

เป็นโครงการเพื่อชี้นำสังคมที่ประสบความสำเร็จ มีฐานคิดอย่างเป็นระบบจากงานวิจัยหรือวิชาการ สามารถเปลี่ยนมุมมองทัศนคติของสาธารณชน และ/หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายระดับประเทศผลงานควรประกอบไปด้วย
 1. ประเด็นชี้นำสังคม
  เนื้อหาประเด็นการชี้นำสังคมตอบโจทย์ปัญหาสังคมและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเชื่อมโยงกับการทำงาน/องค์กรของตนเอง ซึ่งมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างไร และสามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และความเป็นไปได้ที่สุดของการนำไปสู่การกำหนดนโยบายระดับชาติ

 2. วัตถุประสงค์
  วัตถุประสงค์ของโครงการส่งผลกระทบอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน/สังคม/ประเทศ อย่างไร

 3. วิธีการดำเนินการ
  มีกระบวนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานอย่างไร และกำหนดตัวชี้วัดรวมทั้งกลุ่มเป้าหมายอะไรบ้าง รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างไร

 4. ผลลัพธ์
  ผลลัพธ์เป็นอย่างไร มีความสอดคล้อง/สะท้อนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และกระบวนการที่สามารถสร้างการเรียนรู้/ตระหนักรู้ และมีแนวทางที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับชุมชน/สังคมอย่างไร

 5. ผลกระทบที่เกิดขึ้น
  ประโยชน์ทีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน/ หน่วยงาน/ สถาบัน/ประเทศ อย่างไร

ข้อมูลทั่วไป

กระบวนการที่เป็นเลิศในด้านการเรียนการสอน ซึ่งเป็นรูปแบบหรือกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน หรือการวัดและประเมินผล ที่ออกแบบใหม่ หรือปรับปรุงจากของเดิม โดยมีผลลัพธ์ให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Outcome) ที่ดีขึ้น


ผลงานควรประกอบไปด้วย
 1. ที่มาของปัญหาและวัตถุประสงค์
  ระบุสภาพและมีการวิเคราะห์ปัญหา ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์/ข้อมูลอ้างอิงชัดเจน)

 2. วิธีการ design /redesign
  กระบวนการเรียนรู้ ที่แสดง innovative teaching approach แสดงแนวทางการ design /redesign กระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับสาเหตุสำคัญของปัญหาและแสดงแนวคิดทฤษฏีทางการศึกษา และความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่แนวคิดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (innovative teaching and learning approach) หรือการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งมีแผนดำเนินการแสดงกรอบระยะเวลาและวิธีปฏิบัติทุกขั้นตอน และมีการกำหนดตัวชี้วัดทั้ง leading & lagging Indicators

 3. แผนการดำเนินกิจกรรม และตัวชี้วัด
  มีแผนดำเนินการแสดงกรอบระยะเวลาและวิธีปฏิบัติทุกขั้นตอน มีการกำหนดตัวชี้วัดทั้ง leading & lagging Indicators และทำได้ตามแผน

 4. ผลลัพธ์
  มีการรายงานผลลัพธ์ การวัดผล ก่อนและหลังการดำเนินงานการพัฒนา ซึ่งอาจจะแสดงแนวโน้มการพัฒนาหรือผลลัพธ์เทียบเคียงกับคู่เทียบหรือคู่แข่ง

 5. ผลกระทบที่เกิดขึ้น
  แสดงผลลัพธ์ส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของรายวิชา/หลักสูตร หรือมีการขยายผลไปยังหลักสูตรอื่นของส่วนงานข้อมูลทั่วไป

เป็นผลงานที่มีการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน และนำสาเหตุหรือปัจจัยนั้นมาวางแผนปรับปรุง/พัฒนากระบวนการทำงาน โดยใช้หลักการของวงจรคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act: PDCA) /หลักการวิจัย หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการใหม่ โดยแสดงให้เห็นผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น/ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้น และนำไปสู่แนวทาง/ข้อสรุปเพื่อพัฒนาคุณภาพในระยะต่อไป


แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มผลงาน 4 ระดับการพัฒนา คือ


กลุ่มผลงาน

 1. กลุ่มงาน "พันธกิจ"
  งานทรัพยากรบุคคล, กระบวนการเรียนการสอน, การบริหารการศึกษา, การพัฒนานักศึกษา, การบริหารการวิจัย, การบริหารงานทั่วไป, บริการวิชาการ, งานคลังและพัสดุ, Eco University
 2. กลุ่มงาน "บริการสุขภาพ"
 3. กลุ่มงาน “Digital University”

ระดับการพัฒนาของผลงาน
 1. การพัฒนาคุณภาพเริ่มต้น
  Initial Quality Development (IQD)

  การนําสาเหตุหรือปัจจัยนั้นมาวางแผนปรับปรุง/พัฒนา เพื่อพัฒนาให้สาเหตุและปัจจัยดังกล่าวเป็นกระทบในเชิงบวกที่เพิ่ม มากขึ้นในกระบวนการทํางาน


 2. การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  Continuous Quality Improvement (CQI)

  การพัฒนาและดําเนินการ ปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ จนเกิดการหมุนของวงจร PDCA อย่างต่อเนื่อง มีการขยับเป้าหมายของผลงานขึ้นอย่าง ต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเป็นไปได้

 3. การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
  Routine to Research (R2R)

  กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการอย่างเป็น ระบบของผู้ปฏิบัติงานประจําในการแก้ปัญหาและยกระดับการพัฒนางานที่รับผิดชอบดําเนินการอยู่ตามปกติ โดยมี ผลลัพธ์เป็นการพัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงาน อันส่งผลกระทบในการบรรลุเป้าประสงค์สูงสุดขององค์กร เป็นการทําให้ งานประจําเป็นงานสร้างความรู้ เป็นงานวิจัยได้ จะทําให้การทํางานให้มีคุณค่า ยิ่งทํางานนานยิ่งมีปัญญา ยิ่งเกิดความรู้ ยิ่งมีประเด็นที่น่าภาคภูมิใจได้มากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นการถ่ายทอดกระบวนการคิดที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง ออกมา เป็นความรู้สู่ผู้อื่น

 4. นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพ
  Innovation in Quality Development (InQD)

  การสร้าง/ออกแบบ/พัฒนา/ปรับปรุง สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม บริการ วิธีการ ปฏิบัติกระบวนการ หรือประสิทธิภาพขององค์กร ที่แตกต่างจากเดิม หรือได้มาจากการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ แก้ปัญหา หรือปรับปรุงระบบงาน เพื่อให้การทํางานสะดวกขึ้น หรือได้ผลงานมากขึ้น หรือบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้น หรือใช้ ทรัพยากรได้น้อยลง หรือมีความเสี่ยงลดลง เป็นการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ลูกค้า พนักงาน สังคม และ คู่ค้า) บนพื้นฐานของการดํารงหรือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นสําคัญ โดยการนํา แนวคิด กระบวนการ เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทําให้เกิดสิ่งใหม่ หรือการใช้งานใหม่ พัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือแล้วว่า ได้ผลดีในทางปฏิบัติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

S
Storytelling
ข้อมูลทั่วไป

เป็นเรื่องที่ปลุกเร้า สร้างพลัง ให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน กับบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

กลุ่มผลงาน
 1. งานทรัพยากรบุคคล
 2. การจัดการความรู้
 3. กระบวนการเรียนการสอน
 4. การบริหารการศึกษา
 5. การพัฒนานักศึกษา
 6. การบริหารการวิจัย
 7. การบริการทั่วไป
 8. การบริการวิชาการ
 9. การบริการสุขภาพ
 10. งานคลังและพัสดุ
 11. Eco University

รูปแบบการนำเสนอ
 1. เล่าผ่านบทความ
 2. เล่าผ่าน Clip สั้น

รางวัล

กลุ่มผลงาน
ที่ต้องได้รับคำยินยอมและคัดเลือกจากส่วนงานต้นสังกัด
กลุ่มผลงาน
ที่บุคลากรสามารถจัดส่งได้ด้วยตนเอง
T Team Good Practice Award
IInnovative Teaching Award P Oral presentation
นำเสนอผลงาน ณ มหิดลสิทธาคาร และ Mahidol University Digital KM Masterclass
คัดเลือกให้ได้รับรางวัล
 1. โล่ประกาศเกียรติคุณ
 2. เกียรติบัตร
 3. เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

T

Public Policy Advocacy Award

นำเสนอผลงาน ณ มหิดลสิทธาคาร และ Mahidol University Digital KM Masterclass
คัดเลือกให้ได้รับรางวัล
 1. โล่ประกาศเกียรติคุณ
 2. เกียรติบัตร
 3. เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

นำเสนอผลงาน ณ มหิดลสิทธาคาร และ Mahidol University Digital KM Masterclass
คัดเลือกให้ได้รับรางวัล
 1. โล่ประกาศเกียรติคุณ
 2. เกียรติบัตร
 3. เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท


นำเสนอผลงาน ณ มหิดลสิทธาคาร และ Mahidol University Digital KM Masterclass
ดีเด่น (3 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

ชมเชย (9 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 2,500 บาท

C
Poster presentation
นำเสนอผลงาน ณ มหิดลสิทธาคาร และ Mahidol University Digital KM Masterclass

ระดับการพัฒนาของผลงาน

 1. การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
  Routine to Research (R2R)
 2. นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพ
  Innovation in Quality Development (InQD)


ดีเด่น (5 รางวัล)

 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท

ชมเชย (15 รางวัล)

 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท

นำเสนอผลงาน บน Mahidol University Digital KM Masterclass

ระดับการพัฒนาของผลงาน

 1. การพัฒนาคุณภาพเริ่มต้น
  Initial Quality Development (IQD)
 2. การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  Continuous Quality Improvement (CQI)


Popular Vote
(1 รางวัล)

 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
S
Storytelling
นำเสนอผลงาน ณ มหิดลสิทธาคาร และ Mahidol University Digital KM Masterclass

ให้นำเสนอ
(4 รางวัล)
 1. เกียรติบัตร
 2. เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท

การนำเสนอในวันมหกรรม

Key Dates !
ยืนยันนำเสนอผลงาน 21 ต.ค. 63
ปิดลงทะเบียนเข้าร่วม 15 พ.ย. 63
จัดส่งไฟล์ Poster บนระบบ ภายใน 1-10 พ.ย. 63
นำเสนอผลงาน 24 พ.ย. 63

ข้อพึงระวัง

 1. ต้องลงทะเบียนยืนยันการนำเสนอผลงานภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2563
 2. จัดส่งไฟล์เอกสารในแต่ละประเภท ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2563 บนระบบจัดส่งผลงาน
 3. ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก (ในประเภท Oral และ Poster Presentation) จะถูกเผยแพร่บน Website Mahidol Quality Fair#2020 ในระบบ Intranet และจัดพิมพ์ลงบนหนังสือรวบรวมผลงาน
 4. ผู้ส่งผลงาน และผู้ร่วมทำผลงาน ต้องลงทะเบียนบนระบบเข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั่วไป
 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


การจัดทำเอกสารและสื่อนำเสนอ

T
Oral Presentation
I
Poster Presentation
P Story Telling
โปรดสนใจ
 1. ระยะเวลาในการนำเสนอผลงาน 10 นาที และช่วงตอบคำถาม 5 นาที
 2. ไม่จำกัดเทคนิค กระบวนการ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ หากนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint แนะนำอัตราส่วนที่แสดงผลได้ดีอยู่ที่ 16:9
 3. นำไฟล์นำเสนอผลงาน มาบันทึกลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้จัดกิจกรรมในเวลา 7.00 น. ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
 4. จัดพิมพ์ผลงานที่นำเสนอ (Handout) จำนวน 10 ชุด (ขนาด 4 Slide / 1 แผ่น) เพื่อมอบให้คณะกรรมการฯ ในวันมหกรรม
 5. ผู้จัดกิจกรรม อำนวยความสะดวกเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการนำเสนอ และขอสงวนสิทธิ์ไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์ใด ๆ นอกเหนือที่ผู้จัดเตรียมไว้
 6. เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดปัญหากับฟ้อนต์ MS.ppt ผู้ส่งผลงานควร Embed font ให้แล้วเสร็จก่อนส่งผลงาน
  ดูวิธีการ Embed font ได้ที่นี่
โปรดสนใจ
 1. จัดทำผลงานในรูปแบบ Poster ขนาด 80 x 200 ซม. (ไม่จำกัดรูปแบบ-องค์ประกอบในการนำเสนอ)
 2. เมื่อจัดทำเสร็จแล้ว ขอให้บันทึกและจัดส่งไฟล์ ในรูปแบบ .jpg และ .pdf บนระบบจัดส่งผลงาน
  ในวันที่ 1- 10 พฤศจิกายน 2563
 3. ผู้จัดกิจกรรมให้บริการจัดพิมพ์ Poster หรือการแสดงผลในรูปแบบอื่น ๆ โดยที่เจ้าของผลงานไม่ต้องจัดพิมพ์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายและนำมาติดตั้งเองแต่ประการใด

ตัวอย่างการจัดทำ Poster
(ไม่บังคับแต่ประการใด)
 1. Poster Template (MS.PowerPoint)
 2. Poster Template (AI)
 3. MQF2022_Logo (JPG)
 4. MQF2022_Logo (PNG)

โปรดสนใจ
 1. ระยะเวลาในการนำเสนอผลงาน 10 นาที และช่วงตอบคำถาม 5 นาที
 2. ไม่จำกัดเทคนิค กระบวนการ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ หากนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint แนะนำอัตราส่วนที่แสดงผลได้ดีอยู่ที่ 16:9
 3. เมื่อจัดทำเสร็จแล้ว ขอให้บันทึกและจัดส่งไฟล์ ในรูปแบบ .ppt หรือ .pptx บนระบบจัดส่งผลงาน
  ในวันที่ 1- 10 พฤศจิกายน 2563
 4. ผู้จัดกิจกรรม อำนวยความสะดวกเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการนำเสนอ และขอสงวนสิทธิ์ไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์ใด ๆ นอกเหนือที่ผู้จัดเตรียมไว้
 5. เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดปัญหากับฟ้อนต์ MS.ppt ผู้ส่งผลงานควร Embed font ให้แล้วเสร็จก่อนส่งผลงาน
  ดูวิธีการ Embed font ได้ที่นี่

แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน

กลุ่มผลงาน
ที่ต้องได้รับคำยินยอมและคัดเลือกจากส่วนงานต้นสังกัด
กลุ่มผลงาน
ที่บุคลากรสามารถจัดส่งได้ด้วยตนเอง
T Team Good Practice Award
IInnovative Teaching Award P Oral Presentation
แบบฟอร์ม
 1. T: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน
 2. T: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน

โปสเตอร์

ตัวอย่างการจัดทำ ไม่บังคับแต่ประการใด กำหนดเฉพาะขนาด 80 x 200 cm. เท่านั้น
 1. Poster Template (MS.PowerPoint)
 2. Poster Template (.ai)
 3. MQF2022_Logo (.jpg)
 4. MQF2022_Logo (.png)


T

Public Policy Advocacy Award

แบบฟอร์ม
 1. P: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน
 2. P: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน

โปสเตอร์

ตัวอย่างการจัดทำ ไม่บังคับแต่ประการใด กำหนดเฉพาะขนาด 80 x 200 cm. เท่านั้น
 1. Poster Template (MS.PowerPoint)
 2. Poster Template (.ai)
 3. MQF2022_Logo (.jpg)
 4. MQF2022_Logo (.png)

แบบฟอร์ม
 1. I: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน
 2. I: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน

โปสเตอร์
ตัวอย่างการจัดทำ ไม่บังคับแต่ประการใด กำหนดเฉพาะขนาด 80 x 200 cm. เท่านั้น
 1. Poster Template (MS.PowerPoint)
 2. Poster Template (.ai)
 3. MQF2022_Logo (.jpg)
 4. MQF2022_Logo (.png)
แบบฟอร์ม
 1. O: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน
 2. O: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน

โปสเตอร์

ตัวอย่างการจัดทำ ไม่บังคับแต่ประการใด กำหนดเฉพาะขนาด 80 x 200 cm. เท่านั้น
 1. Poster Template (MS.PowerPoint)
 2. Poster Template (.ai)
 3. MQF2022_Logo (.jpg)
 4. MQF2022_Logo (.png)

C
Poster Presentation
แบบฟอร์ม
 1. P: บทคัดย่อผลงาน
 2. P: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน

โปสเตอร์

ตัวอย่างการจัดทำ ไม่บังคับแต่ประการใด กำหนดเฉพาะขนาด 80 x 200 cm. เท่านั้น
 1. Poster Template (MS.PowerPoint)
 2. Poster Template (.ai)
 3. MQF2022_Logo (.jpg)
 4. MQF2022_Logo (.png)
S
Storytelling
แบบฟอร์ม : รูปแบบเล่าผ่านบทความ
 1. S: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน
 2. S: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน


แบบฟอร์ม : รูปแบบเล่าผ่าน Clip สั้น

 1. ความยาวไม่เกิน 7 นาที (.mp4)
 2. S: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน

เอกสารที่ต้องจัดส่งบนระบบ
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB ในทุกประเภทเอกสาร/รายการ (ยกเว้นกลุ่มผลงาน Storytelling : เล่าผ่านคลิปสั้น ขนาดไม่เกิน 100 MB)

กลุ่มผลงาน
ที่ต้องได้รับคำยินยอมและคัดเลือกจากส่วนงานต้นสังกัด
กลุ่มผลงาน
ที่บุคลากรสามารถจัดส่งได้ด้วยตนเอง
T Team Good Practice Award
IInnovative Teaching Award P Oral Presentation
ต้องมีหนังสือนำส่งจากส่วนงาน และ
หนังสือยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน แนบพร้อมกับลงทะเบียนส่งผลงาน

โปรดติดต่องานพัฒนาคุณภาพ ของส่วนงานของท่าน

 1. T: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.doc/ .docx)
 2. T: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.pdf)
 3. T: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน (.pdf)
 4. หนังสือนำส่งจากส่วนงาน (.pdf)
 5. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.jpeg/ .jpg)
 6. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.pdf)

   


T

Public Policy Advocacy Award

ต้องมีหนังสือนำส่งจากส่วนงาน และ
หนังสือยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน แนบพร้อมกับลงทะเบียนส่งผลงาน

โปรดติดต่องานพัฒนาคุณภาพ ของส่วนงานของท่าน

 1. P: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.doc/ .docx)
 2. P: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.pdf)
 3. P: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน (.pdf)
 4. หนังสือนำส่งจากส่วนงาน (.pdf)
 5. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.jpeg/ .jpg)
 6. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.pdf)

   


ต้องมีหนังสือนำส่งจากส่วนงาน และ
หนังสือยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน แนบพร้อมกับลงทะเบียนส่งผลงาน

โปรดติดต่องานพัฒนาคุณภาพ ของส่วนงานของท่าน

 1. I: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.doc/ .docx)
 2. I: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.pdf)
 3. I: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน (.pdf)
 4. หนังสือนำส่งจากส่วนงาน (.pdf)
 5. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.jpeg/ .jpg)
 6. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.pdf)

   

 1. O: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.doc/ .docx)
 2. O: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.pdf)
 3. O: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน (.pdf)
 4. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.jpeg/ .jpg)
 5. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.pdf)

   

C
Poster Presentation
 1. P: บทคัดย่อผลงาน (.doc/ .docx)
 2. P: บทคัดย่อผลงาน (.pdf)
 3. P: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน (.pdf)
 4. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.jpeg/ .jpg)
 5. โปสเตอร์นำเสนอ ขนาด 80x200 cm. (.pdf)

   

S
Storytelling
รูปแบบเล่าผ่านบทความ
 1. S: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.doc/ .docx)
 2. S: แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน (.pdf)
 3. S: แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน (.pdf)

รูปแบบเล่าผ่าน Clip สั้น
 1. ไฟล์ Clip สั้นไม่เกิน 7 นาที (.mp4)
 2. แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน (.pdf)

ก่อนจัดส่งผลงานให้กับเรา โปรดสนใจ

 1. ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนจัดส่งบนระบบ
 2. เมื่อท่านลงทะเบียนและส่งผลงานบนเว็บไซต์แล้ว ท่านไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหลังจากส่งผลงานได้
 3. หากท่านได้ลงทะเบียนและจัดส่งผลงานในวันสุดท้ายที่เปิดรับผลงาน และหากตรวจพบว่าผลงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น จำนวนหน้าที่เกิน ขนาดของตัวอักษรไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ผลงานของท่านจะไม่ถูกนำมาพิจารณา และแจ้งกลับเพื่อแก้ไขแต่อย่างใด
 4. ผู้ส่งผลงงาน ต้องมีบัญชี Google Apps for Education มหาวิทยาลัยมหิดล (name.sur@mahidol.edu) หรือบัญชี Google Accounts เพื่อใช้ในการยืนยันตนในการส่งผลงาน สมัครบัญชี Google Apps for Education มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. รายชื่อของท่านจะแสดงผลหลังจากลงทะเบียนผ่านไปแล้ว 3 นาทีหรือน้อยกว่านั้น
 6. หากรายชื่อด้านล่าง ไม่แสดงผล ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานะการจัดส่งเอกสารได้ที่นี่ (โปรดคลิก)
 7. ผลงานของท่าน จะถูกพิจารณาตาม"ข้อกำหนดขั้นต้นภายใน 72 ชั่วโมง"
 8. หากผลงานมีสถานะ "แก้ไข" ระบบจะจัดส่งรายการแก้ไขไปยัง Email Address ที่ท่านให้ไว้ และให้จัดส่งผลงานที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วบนระบบจัดส่งผลงานอีกครั้ง โดยผลงานเดิมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

No.
เวลา
ชื่อผลงาน - หน่วยงาน
ประเภท
ผู้ส่งผลงาน
สถานะ
         

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ โดย Cisco Webex Meetings เราจะจัดส่ง รหัสและช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดส่งไปยัง Email Address ที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ก่อนวันมหกรรม หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว
 2. ในกรณีที่ท่านได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรม ณ มหิดลสิทธาคาร ในระบบลงทะเบียนนี้แล้ว และสนใจเปลี่ยนเป็นประเภทเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ โดย Cisco Webex Meetings ขอให้ท่านแจ้งความประสงค์กลับมายังมหกรรมคุณภาพ ในช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
 3. หากรายชื่อด้านล่าง ไม่แสดงผล ท่านสามารถดูได้ที่นี่ (โปรดคลิก)

         
ลำดับ
เวลา
ชื่อ-สกุล
ส่วนงาน / สังกัด
 
         

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่

สอบถาม ขอความช่วยเหลือ ผ่าน Line @ Official
http://nav.cx/emITFlD คลิกเลย
----------------------------------------------------------------

นายปิยะณัฐ พรมสาร นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
น.ส.ณัฐธิดา เถื่อนหรุ่น นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
โทร 0 2849 6062, 0 2849 6062-5
email address: mahidolqd@mahidol.edu
ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
หรือที่ Facebook Fanpage: facebook.com/MahidolQD/
----------------------------------------------------------------
สำนักงานโครงการมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 0 2849 6062 - 4, 0 2849 6065 โทรสาร 0 2849 6061
Website: https://op.mahidol.ac.th/qd/
----------------------------------------------------------------
แผนที่การเดินทาง ในรูปแบบ Portable Document Format (PDF)